Wednesday, November 24, 2010

ႏွင္းဆီေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ရုပ္ပံုလႊာ အပိုင္း(၁၆)။

ႏွင္းဆီေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ရုပ္ပံုလႊာ အပိုင္း(၁၆)
စစ္အာဏာ၇ွင္စနစ္ကိုေတာ္လွန္ျပီးဒီမိုကေရစီလူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္အစားထိုးမည္ဟုရည္မွန္းခ်က္ကိုယ္စီျဖင့္ကရင္ျပည္နယ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အေျခခံေဒသမ်ားတြင္ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ားအခိုင္အမာတပ္စြဲထာားၾကျပီးKNUတပ္မဟာအသီးသီတြင္လည္းေကာင္း၊KNUဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာမာနယ္ပေလာတြင္KNUလက္နက္ကိုင္တပ္ရင္းအသီးသီးႏွင့္အတူတကြလက္တြဲျပီးKNUနယ္ေျမသို့ထိုးစစ္ဆင္လာေသာရန္သူ့တပ္မ်ားကိုခံစစ္ကုန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ေျပာက္က်ားကုန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊နယ္ေျမကာကြယ္ေရးအတြက္အသက္စြန့္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသည့္အထဲတြင္ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မွရဲေဘာ္မ်ားမွာေတာ္လွန္ေရးအတြက္ရိုးသားစြာေပးဆပ္ရင္းအသက္စြန့္သြားၾကသူမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္။ထိုသို့စြန့္လႊတ္ေပးဆပ္ေနခ်ိန္အတြင္းတဘက္မွာလည္းတပ္းတြင္းပဌိပကၡမ်ားတခ်ိန္တည္းရွိေနခဲ့ျပန္သ္။တပ္ရင္းအခ်ိဳ့မွာဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈကိုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရလိုက္နာၾကေသာ္လည္းဗဟို၏တိုက္ရိုက္စီမံခန့္ခြဲမႈကိုလက္ေတြ့အရမလိုက္နာႏိုင္ၾကသည့္လုပ္ဟန္မ်ားကိုေတြ့ရျပန္သည္။ဗဟိုတြင္တာ၀န္အေပးခံရသူမ်ားမွာတပ္ရင္းမွတာ၀န္အေပးခံရေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကျပီးထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွညီလာခံကိုက်င္းပျပီးဗဟိုေကာ္မီတီမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ညီလာခံမွေရါးခ်ယ္လိုက္ေသာဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မီတီမ်ားႏွင့္ဗဟိုေကာ္မီတီ၀င္မ်ားမွႏိုင္ငံေရးသီးေဆာင္မႈကိုယူျပီးတပ္ဥိးကိုႏိုင္ငံေရးအရအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန့္ခြဲသည္။ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ေသာဗဟိုေကာ္မီတီ၀င္မ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာတပ္ရင္းအလိုက္ေရွ့တန္းနယ္ေျမမ်ားအတြက္စီမံခန့္ခြဲေရး၊၀ါဒျဖန့္ခ်ိေရးစသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစီမံထားၾကေသာ္လည္းေအာက္ေျခတပ္မ်ားမွတပ္မႈးအခ်ိဳ့နွင့္သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္မႈမ်ားရေနၾက
တာကိုေတြ့ရျပန္သည္။ေအာက္ေျခတပ္အခ်ိဳ့၏သေဘာမွာ၄င္းတို့ေရွ့တန္းဆင္းလွ်င္ဗဟိုေကာ္မီတီ၀င္မ်ားပါလိုက္ပါျပီး၄င္းတို့ႏွင့္အတူတိုက္ပြဲ၀င္ေစလိုသည္။သို့ေသာ္လက္ေတြ့လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ဗဟိုေကာ္မီတီ၀င္မ်ားပါ၀င္မွဳအားနည္းတာေတြ့ရသည္။အထူးသျဖင့္ေတာ္လွန္ေရးသို့ေရာက္ရွိလာၾကေသာရဲေဘာ္အမ်ားစုမွာေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္းအေတြးအေခၚအရေရရွည္တည္ေဆာက္ရမည္ဆိုသည့္ေတာ္လွန္ေရးအေတြးအေခၚမ်ားဆင္းရဲခဲ့သည္မ်ားေတြ့ရသည္။ေတာ္လွန္ေရးဆိုသည္မွာေန့ခ်င္း၊ညခ်င္း၊ေအာင္ျမင္သည့္ကိစၥမဟုတ္ပါ။ေတာ္လွန္ေရးအေတြးအေခၚစာေပမ်ားဖတ္သာဖတ္ျပီးလက္ေတြ့ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းရမည့္အေျခအေနမ်ား၌၄င္းတို့မရွိၾက။ထိုသို့ေသာကိစၥတြင္တပ္ဦးကိုဦးေဆာင္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အေတြးအေခၚမရွင္းလင္းပဲေအာက္ေျခကိုထိမ္းသိမ္းကြပ္ကဲရာတြင္လြဲမွားေသာကြပ္ကဲစီမံမႈမ်ားရွိခဲ့၍ျဖစ္သည္ဟုေကာက္ခ်က္ခ်မိသည္။ဖတ္မွတ္ခဲ့ဘူးသည့္ကမၻာ့ေတာ္လွန္ေရးမ်ားတြင္ပထမအစေတာ္လွန္ေရးကိုဦးေဆာင္သူမ်ားမွာပညာတတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာေတာ္လွန္ေရးကိုေရရွည္ဦးေဆာင္မႈကိုမယူပဲႏိုင္ငံေရးအရ၊သမိုင္းေျကာင္းအရနာမည္ေကာင္းယူျပီးလမ္းတ၀က္မွာပဲအနားယူျပီးတကိုယ္ရည္လြပ္ေျမာက္ေရးအတြက္ႏိုင္ငံျခားတိုင္ျပည္မ်ားသို့ထြက္၍အလုပ္လုပ္ကိုင္ရင္းနိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားနွင့္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းမစားရ၀ခမန္းေျပာၾကသည္။ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားမွ၄င္းတို့ကိုဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားခ်ေပးသည္။ထိုေငြမ်ားျဖင့္မျဖစ္မေနနယ္စပ္မ်ားသို့(၃)ပံု(၁)မွ်ေပးျပီး၄င္းတို့ၾကအခန့္သားေနထိုင္ျပီးလူထုႏွင့္တဘ၀တည္းမတည္ေဆာက္ႏိုင္ျကပါ။ထို့ေၾကာင့္ေတာထဲ၊ေတာင္ထဲတြင္အမွနတကယ္က်န္ရစ္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာပညာမတတ္သူအမ်ားစုက်န္ရွိျပီးပညာတတ္အခ်ိဳ့မွထိုသူမ်ားကိုစီမ့ခန့္ခြဲျပီးေတာ္လွန္ေရးတာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ျကသူမ်ားရွိၾကသည္။ယေန့အခ်ိန္အထိတပ္တြင္းတြင္အေတြးအေခၚပဌိပကၡမ်ားရွိေနေသးသည္ဟုေကာက္ခ်က္ခ်မိ၏။အကယ္၍မရွိဟုဆိုလွ်င္လည္းအက်ိဳးစီးပြားအရညီညႊတ္ေရးလို့ပဲတထစ္ခ်ယ့ုၾကည္မိသည္။
ရဲေဘာ္မင္းေဇာ္ဦး(သို့မဟုတ္)နဂါး။
မေန့က၂၀၀၆ခုႏွစ္။ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁)ရက္ေန့။တခ်ိန္ကတက္ၾကြလန္းဆန္းခဲ့ေသာေတာ္လွန္ေရးျဖတ္သန္းမႈမ်ားကိုတစိမ့္စိမ့္စဥ္းစားရင္းအေတြးေတြကတစ့ုလ့ုးေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမတခုတည္းမွာအတူတကြနာခံျဖတ္သန္းခဲ့ၾကသည့္ရဲေဘာ္ေတြအေၾကာင္းစဥ္းစားေနမိ သည္။၂၀၀၂ခုႏွစ္တြင္ABSDFအဖြဲ့အစည္းညီလာခံက်င္းပျပီးတာ၀န္ေတြခြဲေ၀ယူၾကသည္။ထိုညီလာခံက်င္းပေနခ်ိန္အေတာအတြင္းအဖြဲ့အစည္းတြင္မည္သည့္တာ၀န္ယူထားသည့္ရဲေဘာ္ျဖစ္ပါေစညီလာခံေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ထိုတာ၀န္မ်ားရပ္ဆိုင္းထားရသည္။ ထိုအခါညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မရွင္ကိုဖြဲ့စည္းရသည္။ညိလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ့ဖြဲ့စည္းရာတြင္က်ေနာ္သည္ညီလာခံမွတ္တမ္းတင္ရံုးအဖြဲ့၀င္အျဖစ္တာ၀န္ယူရသည္။ညီလာခံသို့တက္ေရာက္လာသည့္တပ္ရင္း၊တပ္ဖြဲ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုကိုယ္စားလွယ္နံပါတ္ျပားမ်ားထုတ္ေပးရသည္။ကိုယ္စားလွယ္နံပါတ္မ်ားကိုတပ္ရင္းနံပါတ္စဥ္အလိုက္ေပးရသည္။တပ္ရင္း(၂)ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္
တက္ေရာက္လာၾကသည့္တပ္မွဳးမ်ားတြင္ရဲေဘာ္ေဇာ္မင္းဦး(ခ)နဂါးလည္းပါ၀င္သည္။သူ့ကိုက်ေနာ္စေတြ့စဥ္ကေဒါင္းဂြင္ဌာနခ်ဳပ္ၾကီး
တြင္ျဖစ္သည္။သူကယခင္တပ္ရင္းေတြမဖြဲ့စည္းစဥ္တုန္းကတပ္ရင္း(၂၀၇)မွရဲေဘာ္ျဖစ္သည္။မကဒတမွမဟာမိတ္ေကအန္ယူထံတြင္
ေရဒီယိုေထာက္လွမ္းေရးသင္တန္းကိုသြားေရာက္သင္ယူခဲ့ရသည့္ပထမအုပ္စုတြင္ပါ၀င္သည္။ရဲေဘာ္ေဇာ္မင္းဦးမွာစကားေျပာရာတြင္ အျမဲတမ္းတက္ၾကြလန္းဆန္းေနသည္။သူ့ကိုၾကည့္ရင္းက်ေနာ္တက္ၾကြလန္းဆန္းေနမိသည္။သို့ေသာ္ထိုအခ်ိန္တုန္းကသူႏွင့္ က်ေနာ္သိပ္ရင္းႏွီးက်ြမ္း၀င္မွဳမရွိလွေသး။က်ေနာ္သည္ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတာ၀န္ျဖင့္ညီလာခံတြင္တာ၀န္ယူေနရသည္။ကိုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္တက္ၾကြၾကြေဆြးေႏြးၾကသည့္အထဲတြင္ရဲေဘာ္ေဇာ္မင္းဦး(ခ)နဂါးမွာေဆြးေႏြးတာသိပ္မရွိလွႏႈတ္ဆိတ္ေနတာေတြ့ရ၍က်ေနာ္အားမလိုအားမရျဖစ္ေနမိသည္။သို့့ေသာ္က်ေနာ္ထင္ထားသလိုမဟုတ္။သူ့မွာဘာမွ်ေဆြးေႏြးစရာမလိုေအာင္ျပီးျပည့္စံုေသာခံယူခ်က္သံဓိဌာန္ကရွိေနခဲ့သည္ဆိုတာကိုက်ေနာ္ထိုအခ်ိန္ကမသိခဲ့။ညီလာခံျပီးသြား၍က်ေနာ္သည္စည္းရံုးေရဌာနတြင္စာၾကည့္တိုက္မႈးတာ၀န္ယူေနခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္စာၾကည့္တိုက္သို့ရဲေဘာ္ေဇာ္မင္းဦးေရာက္ေရာက္လာတတ္သည္။ေတာ္လွန္ေရးအေတြးအေခၚဆိုင္ရာစာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊သတင္းစာမ်ားငွားသြားေလ့ရွိသည္။ရံဖန္ရံခါမ်ားတြင္စာအုပ္ေတြဖတ္ဘို့မရွိသေလာက္အခ်ိန္မ်ားတြင္ေဟ့ခင္ဗ်ားမွာဖတ္စရာဘာစာအုပ္ေတြ၇ွိသလဲ၊ရွိရင္က်ေနာ့္ကိုငွားစမ္းပါဦးက်ေနာ့္ထံတြင္အျမဲဖတ္ေလ့ရွိေသာျပည္သူ့အာသာစာစဥ္၊ဒုဗိုလ္မႈးၾကီ
းေသာင္းထိုက္၏ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးစာအုပ္မ်ားကိုဖတ္ေစခ်င္သည္အတြက္ေၾကာင့္က်ေနာ္ငွားလိုက္သည္။ဖတ္ျပီးလွ်င္က်ေနာ့္ထံဆက္ဆက္ျပန္အပ္ရန္ဆိုသည့္ကတိကိုလည္းတပါတည္းေတာင္းထားလိုက္သည္။ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္က်ေနာ္ထံမွျပည္သူ့အာဏာစာေစာင္ကိုအျမျလိုလိုမွာယူဖတ္ရႈ့သည္။က်ေနာ္၏စာၾကည့္တိုက္တည္ေနရာမွာယခင္မဲေခါင္းခါးဇလားဒုကၡသည္စခန္းတြင္ျဖစ္သည္။ဒုကၡသည္စခန္းထဲမွရပ္ကြက္(၁၃)ဆိုသည့္ရပ္ကြက္ျဖစ္သည္။ရံဖန္ရံခါရဲေဘာ္ေဇာ္မင္းဦးတို့ဇနီးေမာင္ႏအိမ္သို့အလည္ေရာက္သြားတတ္သည္။ထိုအခါသူ၏ဇနီးမွက်ေနာ့္အားလူပ်ိဳၾကီးက်မသမီးကိုေစာင့္ဟုေနာက္တတ္သည္။က်ေနာ္ကသူဇနီးကိုေယာကၡမျကီးဟုေခၚေ၀ၚတတ
္သည္။တေန့က်ေနာ္ႏွင့္ရဲေဘာ္ေဇာ္မင္းဦးတို့ညဘက္တြင္စာၾကည္တိုက္ေရွ့ေျမတလင္း၌ထိုင္ခံုကိုယ္စီျဖင့္လသာထဲတြင္ေရာက္တတ္၇ာရာေျပာဆိုၾကရင္းက်ေနာ္မွသူ့အားအေရးၾကီးသည့္ႏိုင္ငံေရးသတိ၊စစ္ေရးသတိရွိရန္ဆိုသည့္အၾကံျပဳခ်က္ကိုေဆြးေနါးခဲ့သည္။ထိုအခါသူကအျပံုးျဖင့္စိတ္ခ်ပါက်ေနာ္လည္းအဲဒီသတင္းကိုရျပီးပါျပီ။သူတို့မလုပ္ႏိုင္ေလာက္ပါဘူးဆိုသည့္သေဘာျဖင့္ႏွစ္သိပ္တတ္သည္။ယခုသူတပ္ရင္းမွဳးတာ၀န္ကိုတပ္ရင္း(၂)တြင္တာ၀န္ယူရသည့္အခ်ိန္တြင္တပ္ရင္း၌တိုက္ခိုက္ေရးအင္အား()ခန့္ရွိသည္။ထိုအထဲတြင္ရန္သူ့တပ္မွထြက္ေျပးျပီးABSDFအဖြဲ့အစည္းတြင္အလင္း၀င္လာေသာယခင္ရန္သူ့တပ္ၾကပ္ၾကီးသည္တပ္ရင္း(၂)တြင္ရဲေဘာ္အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတာသိရ၍က်ေနာ့္စိတ္ထဲဘ၀င္မက်လွ။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ရဲေဘာ္ေဇာ္မင္းသီးအတြက္အသက္အႏၱရာယ္စိုးရိမ
္ေသာေျကာင့္ျဖစ္သည္။၂၀၀၂ခုႏွစ္။ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္မကဒတဗဟိုေကာ္မီတီပံုမွန္အစည္းအေ၀းလုပ္ျဖစ္သည္။ထိုအစည္းအေ၀းတြင္
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး၏ရပ္တည္ရွင္သန္မႈကယခုထက္ေနာင္တြင္အၾကပ္အတည္းပိုမိုေတြ့လာႏိုင္သည္ဆိုသည့္အလားအလာ
မ်ားကိုေဆြးေႏြးၾကသည္။ေနာက္ဆံုးမကဒတထူေထာင္ျခင္း(၁၅)ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန့က်င္းပရန္အတြက္ဂုဏ္ျပဳတပ္ခြဲကိုစစ္ေရးခ်ီတက္မငသင္တန္းမ်ား၊ေျမပံုဘာသာရပ္မ်ား၊ႏိုင္င့ေရးသင္တန္းမ်ား၊ေပးၾကရာတြင္ရဲေဘာ္ေဇာ္မင္းဦးႏွင့္က်န္သည့္တပ္မငးမ်ားမွာဂုဏ္ျပဳတပ္ခြဲသင္တန္းသားမ်ားကိုသက္ဆိုင္သည့္ဘာသာရပ္မ်ားပို့ခ်ၾကသည္။ထိုအထဲတြင္ရဲေဘာ္ေဇာ္မင္းဦးမွေျမပံုဘာသာရပ္သင္ၾကားျခင္းတာ၀န္ယူသည္။က်ေနာ္တို့စည္းစည္းလံုးလံုးျဖင့္ထိုသင္တန္းၾကီးေအာင္ျမင္စြာျပီးဆံုးခဲ့သည္။သင္တန္းျပီးဆံုး၍ေနာက္တေန့တြင္ရဲေဘာ္ေဇာ္မင္းဦးတို့တပ္ရင္းမွက်ေနာ္တို့ကိုဖိတ္၍တပ္ရင္းတြင္ေတာင္ေပၚသင္တိုင္းျဖဴကရင္ရြာမွခ်က္ေသာဆန္အရက္၀ယ္၍စကားစျမည္
ေျပာၾကသည္။
-(ရဲေဘာ္ေဇာ္မင္းဦး)-က်ေနာ့္အေဖကမဆလစစ္ဗိုလ္ဗ်။တကယ္ဆိုက်ေနာ္ဟာမဆလအမ်ိဳးႏြယ္ဗ်။၁၉၈၈ခုႏွစ္တတိုင္းျပည္လံုးမဆလတပါတီအာဏာရွင္ကိုသပိတ္ေမွာက္တဲ့အခ်ိန္မွာက်ေနာ္သပိတ္တပ္ဦးေရွ့မွာပါ၀င္ခဲ့တယ္။အခုေတာထဲကိုေရာက္တဲ့အထိေပါ့။က်
ေနာ္နဲ့ေတာခိုလာတဲ့အေဖာ္ေတြလည္းႏိုင္င့ျခားကိုထြကိကုန္ျပီ။က်ေနာ္တေယာက္ထဲေတာထဲမွာက်န္ခဲ့တယ္။က်န္ခဲ့ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကက်ေနာ့္အေဖက်န္ရစ္ခဲ့တဲ့မဆလအမ်ိဳးဆိုတဲ့သမိုင္းေၾကြးကိုအခုေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမမွာဒီမိုကေရစီရရွိတဲ့အခ်ိန္အထိလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကမစြန့္ခြာပဲေသတဲ့အထိရန္သူကိုတိုက္ခိုက္ေတာ္လွန္သြားမယ္လို့သံဓိဌာန္ခ်ထားလို့ပဲ။သူ၏ခံစားခ်က္ျပင္းလြန္းစြာေျပာေနေသာစကားမ်ားကိုက်ေနာ္နားေထာင္ရင္းသူ၏မ်က္၀န္းထဲမွမ်က္ရည္စအခ်ိဳ့ကိုက်ေနာ္ေတြ့ေနရသည္။ထို့ေနာက္သူႏွင့္က်ေနာ္(၁)နွစ္ေက်ာ္သည္အထိလူျခင္းမေတြ့ရေတာ့။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္က်ေနာ္ကအျခားေနရာတခုမွာ။
၂၀၀၆ခုႏွစ္။ေေဖာ္၀ါရီလ(၁၁)ရက္ေန့။ရျေဘာ္ေဇာ္မင္းဦး(ခ)နဂါးက်သြားျပီတဲ့။ရန္သူ့တပ္ၾကပ္ၾကီးအေပါင္းအပါ(၁)ေယာက္ကသူ့ကိုေသနတ္နွင့္လုပ္ၾကံပစ္သတ္သြားျပီ။ရင္ထဲတြင္ေၾကကြဲမႈေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ခဲ့ရသည့္အထဲတြင္ဒီတခါလည္းက်ေနာ္ႏွလ့ုးသားထဲကိုေျကကြဲမႈေတြထပ္ရျပန္သည္။က်ေနာ္သည္သူႏွင့္စကားလက္ဆံုျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္စကား၀ိုင္းေလးကိုတလွည့္၊သူ၏သံဓိဌာန္ျပတ္သားမႈေတြကိုတလွည့္အေတြးေတါေျပးလႊားရင္းျပန္လည္လို့ရယူမႏိုင္သည့္နစ္နာဆံုးရႈံးမႈၾကီးတခုပိုင္ဆိုင္ခ့စာေနရရင္း။အမွန္တရားတို့ဘာ့ေၾကာင့္လုပ္
ၾကံခံေနရသနည္းဟုေမးခြန္းေတြေမးေနမိေတာ့ေလသည္။

ဆက္လက္ေရးသားၾကိုးစားပါဦးမည္။
က်ည္ေ၀ျဖိဳး

Saturday, November 13, 2010

မီးထဲကၾကာ ေပး ေမတၱာစာ

မီးထဲကၾကာ ေပး ေမတၱာစာ
ေမာင္လြမ္းဏီ

ၿမိဳ႕လုလင္သူ
နင့္ျပည္သူက ႀကိမ္မီးအုန္း
မီးဟုန္းဟုန္းကို ေတာက္ေစအံ့။

ခင္ၾကည့္သမီးေထြး
ဧရာေသြးပ
အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္။

တရားမဲ့မႈနဲ႔ တရားမႈ
အံတုစစ္ပြဲ၊ ျမဲတဲ့သစၥာ
လူထုကဗ်ာ၊ လူထုပိုစတာ။

၅ ေယာက္ထက္ေက်ာ္
၆ ေယာက္ဆင့္ကမ္း
ေအာင္ဆန္းေသြးေတြ၊ ကမၻာေျမအႏွံ႔။

ေထာင္က်ဥ္းငရဲ
အေမွာင္ထဲမွာ
တိုက္ပြဲလူထု၊ လူထုတိုက္ပြဲ
ရဲရင့္သူတို႔ေျပာတဲ့ သမိုင္းေတြ။

ၿမိဳ႕လုလင္သူ
ဘိုးတူဘမ်ိဳး၊ မညိႇဳးသေရ
မေၾကကမၻာ၊ က်ဴးရင့္ပါလင့္
နင့္ျပည္သူေတြ ႏိုးၿပီဟ။ ။

ေမာင္လြမ္းဏီ

Aung San Suu Kyi release

Friday, November 12, 2010

ႏွင္းဆီေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ရုပ္ပံုလႊာ အပိုင္း(၁၅)

ႏွင္းဆီေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ရုပ္ပံုလႊာ အပိုင္း(၁၅) စစ္ဆင္ေရးတိုက္ပြဲၾကီးမ်ားမွတ္တမ္း။အေရွ့ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမတိုက္ပြဲမ်ား။ေအာင္ဟိန္းစိုးစစ္ဆင္ေရး။ ။၁၉၈၈ခုႏွစ္မွ၁၉၈၉ခုႏွစ္အထိ)တိုက္ပြဲၾကီးတိုက္ပြဲငယ္မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ရန္သူ့ဘက္မွအရာရွိစစ္သည္(၁၂၄)ဦးက်ဆံုးျပီး(၁၂၈)ဦးဒါဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။အမွတ္(၁)စစ္ဗ်ဴဟာနယ္ေျမ။
နမၼတူ၊သိႏၵီ၊ဗံုးေဟာ္၊မံုက်ြတ္၊မံုထြန္း၊လြယ္ပန္ေကာ္ေဒသမ်ားကိုရန္သူစစ္တပ္မွထိုးစစ္ဆင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ထိုးစစ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္တပ္မ်ားမွာခလရ-၄၁/၆၈/၆၉/တို့ျဖစ္သည္။ရန္သူ့ဘက္မွအရာရွိစစ္သည္(၄)ဦးက်ဆံုး ၍(၁)ဦးဒါဏ္ရာရွိခဲ့သည္။
အမွတ္(၂)စစ္ဗ်ဴဟာ။
ေက်ာက္မဲ၊သီေပါ၊ဂုတ္ထိတ္၊ရတနာသိဂီၤ၊မိုင္းေငါ့၊နမ့္ဆန္ေဒသမ်ားကိုရန္သူ့ဘက္မွခလရ-၂၂/၂၃/၈၈/၆၉/ တို့မွစစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ရာSSA(ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္)ႏွင့္တိုက္ပြားခဲ့သည္။ထိုတိုက္ပြဲတြင္ရန္သူဘက္မွ(၄)ဦး က်ဆံုး၍(၁၅)ဦးဒါဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
အမွတ္(၃)စစ္ဗ်ဴဟာ။
တန့္ယန္၊မိုင္းရယ္၊မိုင္းေကာင္၊ေနာင္လိုင္၊မန္ကန္၊လြယ္ပန္လံုေဒသမ်ားကိုရန္သူမွစစ္ဆင္ခဲ့သည္။ခလရ၃၃/၆၇/၆၈/၂၃/တပ္မ်ားႏွင့္SSAတို့တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ရန္သူ့ဘက္မွ(၁၄)ဦးက်ဆံုး၍(၂၇)ဦးဒါဏ္ရာ ၇ရွိခဲ့သည္။ထို့အျပင္မိုးမိတ္၊နမ့္ခမ္း၊မူဆယ္၊မံုးယု၊ကြတ္ခိုင္၊မံုစီး၊နားလယ္၊ကြန္းလံု၊ဟိုပန္။ပန္လံုေဒသမ်ားကို လည္းရန္သူတပ္မ်ားမွထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ခမရ၉၉အမွတ္၉၄)ကခ်င္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းခလရ-၃/၁၀/ ၄/၇/၉/၁၀/၁၂/၁၃/၁၀၃/၁၀၉/စုစုေပါင္းတပ္ရင္း(၁၀)ရင္းျဖင့္SSAအားထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ျပန္သည္။ထိုတိုက္ပြဲ တြင္လည္းရန္သူဘက္မွတရား၀င္(၁၁၆)ဦးက်ဆံုး၍(၅၅)ဦးဒါဏ္ရာရရွိျပီး(၁၉)ဦးSSAထံလက္နက္ခ်သြား ခဲ့သည္။
၁၉၈၈ခုႏွစ္။ဒီဇင္ဘာလ(၈)ရက္ေန့မေကာက္တိုက္ပြဲ။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊တပ္မဟာ၉၁၀လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ့မ်ားႏွင့္ရန္သူခမရ၁၀၉စစ္ေၾကာင္း(၂)တပ္ခြဲ(၁)တို့တာမိုး ညဲရိကၡာထုတ္ယူျပီးအျပန္မေကာက္အနီးတြင္ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတပ္ဖြဲ့မ်ားမွတပ္မဟာ(၁)ႏိုင္ငံေရးမႈးဗိုလ္ေကာက္ လ်န္တို့မွဆီးၾကိဳတိုပ္ပြဲျဖစ္ပြားရာရန္သူဖက္မွ(၅)ဦးက်ဆံုး၍(၅)ဦးဒါဏ္ရာရျပီး(၁)ဦးဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတပ္ဖြဲ့မ်ားထံ
လက္နက္(၄)နက္ႏွင့္အတူ၀န္တင္လား(၁၆)ေကာင္ႏွင့္အတူလက္နက္ခ်အလင္း၀င္ခဲ့သည္။
၁၉၈၈ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာ(၁၃)ရက္။
ခလရ(၃)တပ္ရင္းမႈးဗိုလ္မႈးလွျမင့္ဦးစီးေသာစစ္ေၾကာင္း(၂)၊တပ္ခြဲ(၂)ခြဲသည္နားစီးမွထြက္ခြာ၍ကုန္းေဆာ(တရုပ္)ရြာသို့ ေရာက္ရွိလာရာနံနက္(၁၁)နာရီခြဲတြင္ဗကပတပ္ဖြဲ့၀င္အင္အား(၄၀)ခန့္မွရြာေတာင္ဘက္ျခမ္းမွေနရာယူထားေသာရန္သူ တပ္စုကိုဦးဆံုးျဖိဳခြင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ထိုတိုက္ပြဲတြင္၇န္သူဘက္မွအရာရွိ(၅)ဦး၊အျခားအငယ္တန္းအရာရွိ(၉၄)ဦး က်ဆံုး၍(၁၃)ဦးဒါဏ္ရာရရွိကာစစ္ေၾကာင္းမႈးအပါအ၀င္(၁၈)ဦးတို့လက္နက္မ်ိဳးစံု(၁၂၅)လက္ႏွင့္အတူဗကပထံလက္နက္ခ်အလင္း၀င္သြားခဲ့သည္။
အေရွ့ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုက္ပြဲမ်ား။
၁၉၈၈ခုႏွစ္။စက္တင္ဘာ(၂၈)ရက္။
ခလရ(၅၄)စစ္ေၾကာင္း(၂)၊တပ္စု(၅)စုနယ္ေျမရွင္းလင္းေရးအတြက္ဆိုျပီးကယားျပည္နယ္၊ေဒါတေခြခူေဒသတ၀ိုက္၌ ညေန(၄)နာရီတြင္ကရင္နီေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ့မ်ားႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ရန္သူဘက္မွအရာရွိ(၄)ဦးႏွင့္တပ္သား (၇)ဦးတို့ဒါဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
ေက်ာ္ႏိုင္စိုးစစ္ဆင္ေရး။
ခမရ-၅၅/၇၇/၅၅လက္ေအာက္ခံ၁၂/၁၄/၁၅/၁၇/၁၉/၂၀/တပ္ရင္းမ်ားမွကြန္းဟိန္း၊လိြဳင္လင္၊နမ့္စန္၊ဟိုပုန္း၊မိုင္းပ်င္း၊ဘန္းယဥ္၊ဆီဆိုင္၊မိုးနဲ၊ေမာက္မယ္၊လင္းေခး၊မိုင္းပန္၊ပင္ေလာင္း၊မိုးျဗဲ၊ဖယ္ခံု၊မိုင္ရွဴး။မုန္းစမ္း၊ေမာ္ဖ၊မိုင္းေနာင္၊၀မ္ဆင္း၊ ေက်းသီ။တပ္ေမာက္၊လဲျခား၊မိုင္းကိုင္၊ပန္ေကတု၊တံုေလာ၊မိုင္းေခး။မိုင္လား၊ေနာင္လံု၊ေနာင္၀ိုးေဒသမ်ားကိုစစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ထိုစစ္ဆင္ေရးတြင္၇န္သူဘက္မွ(၁၀၅)ဦးက်ဆံုး၍(၂၇၀)ဦးဒါဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
အေ၇ွ့ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္။
၁၉၈၈ခုႏွစ္။ႏို၀င္ဘာ(၂၃)ရက္။နတ္္အိမ္ေထာင္စခန္းတိုက္ပြဲ။
ခလရ၁၀၄၊စစ္ေၾကာင္း(၁)၊တပ္ခြဲ(၃)ခြဲကနတ္အိမ္ေထာင္စခန္းအား၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ရာရန္သူဘက္မွတပ္သား(၂)ဦးက်ဆံုး၍အရာရွိ(၁)ဦးဒါဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
၁၉၈၈ခုႏွစ္။စက္တင္ဘာ(၁၅)ရက္ေန့။တပ္မဟာ(၇)KNU။
ခမရ၄၄၊အမွတ္(၄၄)နည္းဗ်ဴဟာကြပ္ကဲမႈအဖြဲ့၊ခမရ(၄၄၂)နည္းဗ်ဴဟာကြပ္ကဲမႈအဖြဲ့၊အမွတ္(၄၄၃)နည္းဗ်ဴဟာကြပ္ကဲ မႈအဖြဲ့မ်ားသည္တပ္မလက္ေအာက္ခံအမွတ္(၁)၊အမွတ္(၁၀)၊ခမရတပ္ရင္း(၁၀)ရင္း၊အမွတ္(၂)ကခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ ရင္းအမွတ္(၂၈)ႏွင့္ခလရ(၉၇)တပ္ရင္းတို့သည္လိႈင္းဘြဲ့၊ဘာအံ၊ေကာ့ကရိတ္၊ျမ၀တီျမိဳ့မ်ားကိုထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ သည္။ထိုစစ္ဆင္ေရးကို-ဇြဲေအာင္လင္းစစ္ဆင္ေရးဟုေခၚသည္။KNUတပ္မာ(၇)ကခိုစခန္းအားရန္သူတပ္မ်ားက၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ထိုတိုက္ပြဲတြင္ရန္သူဘက္မွတပ္သား(၁၀)ဦးက်ဆံုးျပီးအရာရွိ(၂)ဦးအပါအ၀င္(၁၉)ဦးဒါဏ္ရာရရွိခဲ့ျပီးလက္နက္(၉)လက္KNUတို့မွရရွိခဲ့သည္။
လဂြန္းျပိဳစခန္းတိုက္ပြဲ။
၁၉၈၈ခုႏွစ္။စက္တင္ဘာ၉၁၀ရက္။
KNUတပ္မဟာ(၁)ႏွင့္(၃)၊တပ္ရင္း(၂၀)ပူးေပါင္းစစ္ေၾကာင္းသည္ခလရ(၃၅)တပ္ရင္းစစ္ေၾကာင္း(၂)၊ဌာနခ်ဳပ္အေျချပဳ ထားေသာလဂါန္းျပိဳစခန္းကို၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ထိုလဂြန္းျပိဳစခန္းတိုက္ပြဲတြင္ရန္သူ့တပ္စုမႈး(၁)ဦးက်ဆံုးျပီး တပ္သား၉၁၀)သီးဒါဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
ထို့ေနာက္ရန္သူသည္အေရွ့ေတာင္ဘက္ကိုက္(၁၀၀)ခန့္ကြာ၇ွိဘီအီးစခန္းေဟာင္းသို့ေျပာင္းေရႊ့ေနရာယူရာ၌လည္းKNUတို့ႏွင့္ထပ္မံတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရာထိုတိုက္ပြဲ၌ရန္သူဘက္မွအရာ၇ွိ(၁)ဦးအပါအ၀င္(၂)ဦးက်ဆံုး၍အရာ၇ွိ(၁)ဦးအပါအ၀င္ (၁၀)ဦးဒါဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။လက္နက္အခ်ိဳ့ကိုKNUမွရရွိလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။ထိုသို့KNUစခန္းငယ္မ်ားကိုတိုက္ခိုက္ ျခင္းမွာမဲသေ)ါတိုက္ပြဲမစမီေသါးထိုးစစ္ဆင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိ၇ွိ၇ျပီး၄င္းစစ္ဆင္ေရးတခုလံုးတြင္၇န္သူ့ဘက္မွ (၂၉၈)ဦးက်ဆံုး၍(၁၃၅၂)ဦးဒါဏ္ရာရရွိကာ(၁၃)ဦးမွာKNUထံလက္နက္ခ်အလင္း၀င္သြားခဲ့သည္။
ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္။၁၉၈၈ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ(၂၄)ရက္။
ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုတ္သိမ္းေၾကာင္းစစ္ဘက္မွတ္တမ္းမ်ားအရဆိုထားသည္။
၁၉၈၈ခုႏွစ္။စက္တင္ဘာ(၁၈)၇က္ေန့၊ညေန(၄)နာရီတြင္န၀တအဖြဲ့ကိုဖြဲ့စည္းျ႔ီးႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုစစ္တပ္မွဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာေမာင္ကဥကၠဌ၊အတြင္းေရးမႈး(၁)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန့္၊အတြင္းေရးမႈး(၂)ဗိုလ္မႈးၾကီးတင္သီးတို့ႏွင့္အတူအဖြဲ့၀င္(၁၉)ဦး ပါ၇ွိတဲ့န၀တကိုဖြဲ့စည္းခဲ့သည္။
ပလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္။
KNUတပ္မဟာ(၂)။
၁၉၈၈ခုႏွစ္။စက္တင္ဘာ(၁၃)ရက္ေန့တြင္တပ္မဟာမႈးဗိုလ္မႈဒေဘာနီဦးစီးေသာတပ္မဟာ၉၂)ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံ တပ္ခGJ၁/၂/၃တို့နွင့္ရန္သူခလ၇(၃၉)တို့ထန္းတပင္နယ္ေျမရွိေရရွန္စခန္း၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ထို့အျပင္စက္တင္ ဘာလ၉၂၁)ရက္ေန့တြင္လည္းခလရ(၃၉)တပ္စု(၂၀ႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။စက္တင္ဘာလ(၂၈)ရက္ေန့တြင္ခလ၇(၇၃)ႏွင့္သ့ေတာင္၊ေဘာဂလိၾကီးကားလမ္းတိုက္ပြဲ။ေအာက္တိုဘာ(၃)ရက္ေန့တြင္ေဘာဂလိၾကီးစခန္းတိုက္ပြဲ။ႏို၀င္ဘာ(၂၁)ရက္ေန့တြင္လိပ္သိုလ္ခလရ(၃၉)ႏွင့္မိုင္းတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ထိုတိုက္ပြဲတြင္ရန္သူ(၁)သီးေသဆံုး၍(၂)ဦးဒါဏ္ရာ ရခဲ့သည္။
၁၉၈၈ခုနွစ္။စက္တင္ဘာ၉၂၀)ရက္ရန္ၾကီးေအာင္စခန္းတိုက္ပြဲ။
၁၉၈၈ခုႏွစ္။စက္တင္ဘာ(၂၆)ရက္ေက်ာက္ၾကီးနတ္သံကြင္းကားလမ္း၇ွိေနာင္ကုန္းတံတားတိုက္ပြဲ။
၁၉၈၈ခုႏွစ္။စက္တင္ဘာ(၃၀)ရက္ခလရ(၅၃)ႏွင့္KNUတပ္ရင္း(၈)တို့လပတ္စခန္းတိုက္ပြဲ။
၁၉၈၈ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာ(၁၉)ရက္မုန္းေတာင္ဘက္ျခမ္း၇ွိရန္သူ့အေျချပဳသူေဌးကုန္းစခန္းအားKNUတပ္ရင္း(၈)မွ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္း။ထိုတိုက္ပြဲ၌ABSDFမွအင္အား(၄၀)ခန့္KNUႏွင့္အတူတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္။
၁၉၈၈ခုႏွစ္။ႏို၀င္ဘာ၉၈)ရက္ေန့ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ့နယ္ခလရ(၆၀)မွတပ္စိတ္(၁)စိပ္သည္သ့ဘိုမွေက်ာက္ၾကီးသို့ခ်ီတက္စဥ္KNUမွျခံဳခိုတိုက္ခိုက္ရာရန္သူဘက္မွတပ္သား(၂၀သီးက်ဆံုးျပီး(၃)သီးဒါဏ္ရာရရွိ၍လက္နက္၉၄)လက္ရရွိလိုက္သည္။
ျပည္ျငိမ္းေက်ာ္စစ္ဆင္ေရး။
စစ္ေတာင္ျမစ္အေနာက္ဘက္ျခမ္းေဒသ။ေရႊက်င္၊ေက်ာက္ၾကီးသ့ေတာင္တို့ကိုျပည္ျငိမ္းေက်ာ္စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ရန္သူခလရ(၃၉)၊တပ္ခြဲ(၄)ခြဲ၊ခလရ(၇၃)တပ္ခြဲ(၃)ခြဲ၊အမွတ္(၂)စစ္ဗ််ဴဟာကြပ္ကျမႈေအာက္အမွတ္(၃၀)၊၅၇၊၆၀၊တို့မွတပ္ခြဲ(၅)ခြဲစီ၊(၅၃)ႏွင့္(၆၀)တို့မွတပ္ခြဲ(၅)ခြဲစီျဖင့္စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ခဲ့ရာထိုစစ္ဆင္ေရးတြင္ရန္သူ့ဘက္မွ(၅၀)သီးက်ဆံုးသည္။
၁၉၈၈ခုႏွစ္။ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၃)ရက္။
နည္းဗ်ဴဟာကြပ္ကဲမႈအမွတ္(၃၃၁)ကခလ၇(၃၃)ႏွင့္အတူလက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း(၇)ရင္းတို့ျဖင့္လိႈင္းဘြဲ့၊ဘာအံ၊ေကာကရိတ္၊ျမ၀တီတို့ကိုလည္းေကာင္း၊ခမရ(၆၆)ဌာနခ်ဳပ္နည္းဗ်ူဟာကြပ္ကဲမႈတပ္ရင္းမ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ဖာပြန္၊ဘီးလင္၊သထံုတို့အားထိုးစစ္ဆင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ထိုစစ္ဆင္ေရး၌ရန္သူ့တပ္မွ(၈၇၀)ဦးက်ဆံုး၍(၃၆၂၁)ဦးဒါဏ္ရာရရွိကာ(၂)ဦးKNUထံလက္နက္ခ်အလင္း၀င္ခဲ့သည္။
၁၉၉၂ခုႏွစ္။စက္တင္ဘာ(၁)၇က္။
အမွတ္(၃)စစ္ဗ်ဴဟာအေျခခ်အဖြဲ့ႏွင့္အမွတ္(၅၅၃)နည္းဗ်ဴဟာကြပ္ကဲမႈေအာက္ခလ၇တပ္ရင္း(၆)ရင္းျဖင့္KNUအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသမ်ားျဖစ္ေသာထီးထ၊ေစာထနယ္ေျမမ်ားကိုထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ထိူစစ္ဆင္ေရးတြင္၇န္သူ- (၁၆၄)ဦးက်ဆံုး၍(၇၃၇)ဦးဒါဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။၁၉၉၂ခုႏွစ္။ေမလ။ထီပါ၀ီက်ိဳး(ေခြးအိပ္ေတာင္)၌KNUႏွင့္ABSDFေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ားတပ္စြဲထားေသာတပ္ရင္း(၂၀၇)၊၇ွစ္ေလးလံုးတပ္ရင္း၊သံလြင္တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ရန္သူတပ္မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ထိုတိုက္ပြဲတြင္(၂၀၇)တပ္ရင္းမွ (၂)ဦး၊ ၇ွစ္ေလးလံုးတပ္ရင္းမွ(၃)ဦးႏွင့္သံလြင္တပ္ရင္းမွ(၇)ဦးစုစုေပါင္း(၁၂)ဦးတိုက္ပြဲ၀င္ရင္း က်ဆံုးခဲ့သည္။ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
က်ည္ေ၀ျဖိဳး
IFBNC 's Statement on Myawaddy Battle(2)

Discussion of DKBA leader and SPDC G-3.mpg

Tuesday, November 9, 2010

ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ အမွတ္ (၄) တပ္ရင္း လြိဳင္ေကာ္-ရွားေတာကားလမ္းေပၚက နအဖ စခန္းတခုကို သိမ္းပိုက္

ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ အမွတ္ (၄) တပ္ရင္း လြိဳင္ေကာ္-ရွားေတာကားလမ္းေပၚက နအဖ စခန္းတခုကို သိမ္းပိုက္
ပြန္ေခ်ာင္းတံတား
ABSDF အမွတ္ (၄) ရင္းနဲ႔ ကရင္နီတပ္မေတာ္ အမွတ္ (၃) တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႔မ်ား ပူးေပါင္းကာ ကရင္နီျပည္ လိြဳင္ေကာ္ ရွားေတာ ကားလမ္းေပၚရွိ ပြန္းေခ်ာင္းတံတား စ ခန္းကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ မနက္ပိုင္းမွာ သိမ္းပိုက္လိုက္ ပါတယ္။တိုက္ပဲြတြင္ ရန္သူ႔ နအဖ ဘက္မွာ သံုံ႔ပန္း (၄) ဦး၊ ရန္သူ႔အေလာင္း (၄) ေလာင္း၊ လက္ နက္ႀကီး ငယ္မ်ဳိး စံု (၉) လက္နဲ႔ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ေတြ သိမ္းစီးႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။မနက္ ၁၁း၀၀ ေလာက္မွာ သံု႔ပန္းေတြကို ျပန္လြတ္ေပးၿပီး၊ သိမ္းပိုက္စခန္းကို မီးတင္ရွိဳ႕ ကာ တံတားကိုလည္း ေဖါက္ဖြဲခြဲပစ္ၿပီ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာခဲ့လို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။

Monday, November 8, 2010

Battle in Myawaddy ( 11:00 PM )

ျမ၀တီျမိဳ့ကိုသိမ္းပိုက္လိုက္ျပီ။

၉ နာရီ ၁၅ မိနစ္) ျမ၀တီမွာ နအဖနဲ႔ ဒီေကဘီေအ တို႔ တိုက္ပဲြဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွ ညွိလို႔ မရေတာ့ဘူး ဆက္ျဖစ္မွာပဲလို႔ေျပာတယ္။ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ ဗိုလ္အဆင့္နဲ႔ ညွိလို႔ မရေတာ့ဘူးလို႔ ဒီေကဘီေအ ဘက္မွ ေျပာဆိုလိုက္သည္။
(၈ နာရီ ၅၁ မိနစ္) သံလြင္တံတားနဲ႔ ဂ်ိဳင္းတံတား က်ဳိးသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ မုိင္းခဲြခံရာတာလုိ႔ သိရွိရပါတယ္။
(၇ နာရီ ၄၅ မိနစ္) ABSDF မွ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းသြားဖို႔ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ဥကၠဌ ကိုသံခဲက ေျပာဆိုလိုက္သည္။ ၄င္းက ဆက္လက္ၿပီး “ABSDF ကေတာ့ KNU ရဲ႕ တပ္မဟာ ၇ ေဒသထဲမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အၿမဲတမ္း ပူးတြဲၿပီးမွ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔ ABSDF က အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီ။ ကာယကံရွင္ေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔က လက္ေတြ႔က်က် လက္တြဲလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္က ေတ့ေတ့ဆိုင္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးဖို႔ပဲ လိုေတာ့တယ္” လို႔ ကိုသံခဲက ေျပာပါတယ္။
(၇ နာရီ ၃၈ မိနစ္) မဲေဆာက္ေလယာဥ္ကြင္းေရွ႕ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြထားတဲ့ ထိုင္းစစ္တပ္၀န္းထဲကို ဒုကၡသည္ တျဖည္းျဖည္း ၀င္ေရာက္ေနပါတယ္။ ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္အထိ မဲေဆာက္ - ျမ၀တီ ကမ္းနားမွ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ေတြကို တင္ေဆာင္လာတဲ့ ကားေတြ တဖဲြဖဲြ ၀င္ေရာက္ေနဆဲပဲျဖစ္တယ္လို႔ ေရာက္ရွိေနသူတဦးက ေျပာပါတယ္။ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အစားအစာနဲ႔ ေနရာထိုင္ခင္း ခက္ခဲမႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။
(၇ နာရီ ၂၃ မိနစ္) ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ တခုျဖစ္တဲ့ ဘုရားသုံးဆူဘက္မွာ ဒီေကဘီေအ တပ္ေတြက နအဖ စစ္တပ္မွ ဒု-ရင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးေနထူး အား ဖမ္းဆီးရမိထားတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ တိုက္ပဲြမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ရုပ္သံစေတးရွင္နဲ ့ စရဖရုံး အေကာက္ဂိတ္ေတြကို ဒီေကဘီေအဘက္မွ သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။
(၇ နာရီ ၄ မိနစ္) ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ား ထပ္ၿပီး က်ေရာက္လာလွ်င္ ထိုင္းစစ္တပ္မွ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္မယ္လို႔ ထိုင္းစစ္အရာရွိ တဦးမွ ေျပာဆိုလုိက္သည္။
(၆ နာရီ ၅၆ မိနစ္) ျမ၀တီၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ နအဖနဲ႔ ဒီေကဘီေအတို႔ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ တိုက္ပဲြကို ယေန႔ည အျပတ္တိုက္ဖို႔ နအဖ ဗ်ဴဟာမွဴးက အမိန္႔ေပးလိုက္ပါတယ္။ ထိုင္းဘက္ကမ္း မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိလာတဲ့ စစ္ေဘး ဒုကၡသည္ သံုးေသာင္းနီးပါးရွိလာၿပီလို႔ သိရွိရသည္။
(၆ နာရီ ၁၇ မိနစ္) ျမ၀တီၿမိဳ႕လက္နက္ႀကီးသံမ်ား ယခု က်ေနာ္ထိုင္ေနတဲ့ေနရာက ေန တခ်က္ တခ်က္ ၾကားေနရပါေသးသည္။
(၅ နာရီ ၅၉ မိနစ္) ျမ၀တီၿမိဳ႕လက္နက္ႀကီးသံမ်ားနည္းနည္း ဆဲသြားၿပီလို႔သိရွိရပါတယ္။ ဆက္လက္တိုက္ပဲြျဖစ္ဖို႔ အားယူေနတယ္လို႔ ထင္ျမင္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံတဦးမွ ေျပာဆိုသည္။
(၅ နာရီ ၃၇ မိနစ္) ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ ဒီေကဘီေအႏွင့္ နအဖ တပ္မ်ားၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာတိုက္ပဲြ ယေန႔ ညဘက္တြင္ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ဖြယ္ ရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လူေတြက ျမ၀တီၿမိဳ႕ကေန မဲေဆာက္ဘက္ကို ထြက္ခြာခ်င္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂိတ္ေတြ ပိတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ထြက္ခြာမရ ျဖစ္ေနသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။
(၅ နာရီ ၂၀ မိနစ္) ျမ၀တီၿမိဳ႕ သံုညဂိတ္ ေရွ႕တည့္တည့္ သစၥာမဂၢင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ လူ ၃၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ ပိတ္မိေနတယ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
(၅ နာရီ ၁၃ မိနစ္) ထိုင္း တီဗီြ ၇ လိုင္းက ထုတ္လႊင့္သြားတဲ့ မဲေဆာက္ - ျမ၀တီ အေျခအေနပါ...။
(၅ နာရီ ၈ မိနစ္) ယခုအခ်ိန္အထိ ျမ၀တီကမ္းကေန ထိုင္းဘက္ကမ္းကို ကူးလာေနတဲ့ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြက ကူးလာေနတုန္းပါ။ ကူးလာသမွ် စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြကို မဲေဆာက္ေလယာဥ္ကြင္းေရွ႕က စစ္တပ္၀န္းထဲမွာ ထားသလို ေနာက္လာမယ့္သူေတြအတြက္ မဲေဆာက္ေလယာဥ္ကြင္းထဲမွာ ထားမယ္လို႔လည္း သိရွိရပါတယ္။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း ၁၀၀၀၀ (တစ္ေသာင္း) ေက်ာ္ ျဖစ္လာပါၿပီ။ ေရနဲ႔ အစာေရစာ ရွားပါးမႈ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း စစ္ေျပးဒုကၡသည္ကို ကူညီသူ အန္ဂ်ီအိုမွ လူတဦးက ေျပာပါတယ္။
(၅ နာရီ) ျမ၀တီမွာ တိုက္ပဲြေတြ ျဖစ္ေနဆဲပါ...။ နအဖ ဘက္က စစ္ကူေတြ ေမာ္လၿမိဳင္က တက္လာတယ္ေျပာပါတယ္။ နအဖ က ျပည္တြင္း စစ္ပဲြကို ေလယာဥ္ပ်ံသံုးဖို႔ စီစဥ္ေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါတယ္။ တိုက္ပဲြ ညဘက္မွာ အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္း တိုက္ခိုက္ဖို႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
(၄ နာရီ ၃၇မိနစ္) ျမ၀တီတြင္္ ဒီေကဘီေအမွ အဓိက က်တဲ့ ေနရာေတြ သိမ္းယူလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
(၄ နာရီ ၁၉မိနစ္) ျမ၀တီတြင္ စစ္တပ္က လက္နက္ႀကီးေတြ အသံုးျပဳေတာ့မယ္။ ၿမိဳ႕ထဲက လူေတြကို အကုန္ ထြက္ခိုင္းလိုက္ၿပီ။ အခု တိုက္ပဲြက ျမ၀တီ ၿမိဳ႕တ၀က္ေလာက္ျဖစ္နီပါး ျဖစ္ပြားေနတယ္။ ဘယ္သူမွ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရေသးဘူး ေမာ္လၿမဳိင္က နအဖတပ္ေတြ တက္လာတယ္ဟု သိရ။

Battle in Myawaddy

BURMA - ELECTIONS:On the brink of ethnic violence

Sunday, November 7, 2010

ႏွင္းဆီေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ရုပ္ပံုလႊာ အပိုင္း(၁၄)

                  ႏွင္းဆီေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ရုပ္ပံုလႊာ အပိုင္း(၁၄)
၁၉၈၈ခုနွစ္၊ေနာက္ပိုင္း။စစ္ေရးမွတ္တမ္း။
၁၉၈၈ခုႏွစ္။KIOတိုက္ပြဲ။
ေကအိုင္အိုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မိုင္ဦးစီးသည့္အဖြဲ့သည္ေလစင္ဖို့စ္တ၀ိုက္မွာအေျချပဳျပီးအင္အား(၂၀၀)ခန့္၁၉၈၈ခုႏွစ္။ေအာက္တိုဘာ(၁၈)ရက္ေန့မွာကခ်င္ျပည္နယ္၊ဗန္းေမာ္ခရိုင္အေရွ့ဘက္ျခမ္းရွိ ရန္သူ့အမွတ္(၁၈)ေျခလွ်င္တပ္မွတပ္စု(၂)စုအေျချပဳထားေသာျမိဳ့သစ္စခန္းႏွင့္ရဲစခန္းကိုတိုက္ခိုက္ ေျခမႈန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ထိုတိုက္ပြဲတြင္ရန္သူဒုတပ္ၾကပ္(၁)ဦးေသဆံုးျပီးရိုင္ဖယ္(၆)လက္KIOမွရရွိခဲ့သည္။
ဗန္းေမာ္မွစစ္ကူလာေသာရန္သူ့ခလရ(၅၆)တပ္ရင္းမွစစ္ေၾကာင္း(၂)၊တပ္ခြဲ့(၁)ႏွင့္ခလရ(၄)တပ္ရင္း၊ တပ္ခြဲ(၁)ခြဲကိုKIAမွအင္အား(၁၀၀)ခန့္မွစီဟတ္ရြာအထြက္တံတား၌လည္းေကာင္း၊ေဒၚဖုန္ယန္းမွ စစ္ကူလာသည့္ခလရ(၅၆)တပ္ခြဲ(၂)ခြဲအားKIAမွျဖတ္ေတာက္ေျခမႈန္းတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
၁၉၈၈ခုႏွစ္။အေရးေတာ္ပံုကာလအတြင္းေက်ာင္းသား(၅၇)ဦးသည္KIAတပ္မဟာ(၂)လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းသို့ေရာက္ရွိသည္။
ေျမာက္ပိုင္းတိုင္စစ္ဌာနခ်ဳပ္-သူရိန္ထြန္းစစ္ဆင္ေရး-တြင္ကြပ္ကဲမႈနယ္ေျမျဖစ္ေသာအင္ဂ်န္းယန္း၊အင္ဇြတ္စြတ္၊ျမစ္ၾကီးနား၊တီရန္စြတ္၊က၀ပန္၊ဆြမ္ပရာဘြမ္၊တႏိုင္း၊တဂုန္၊တိမ္ေကာက္၊ခႏၱီး၊ယမ္းၾကံုး၊ ေလးရွီးျမိဳ့နယ္မ်ားတြင္ခလရ(၃၇)၊(၇၄)၊ႏွင့္ခမရ(၁၀၅)တို့မွတပ္ခြဲ(၁)ခြဲစီျဖင့္ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့သည္။စစ္ဆင္ေရးကို၁၉၈၈ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ေန့မွစတင္ျပီးဒီဇင္ဘာ(၃၁)ရက္ေန့အထိKIAအဖြဲ့ႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ရန္သူ့ဘက္မွ(၉)ဦးေသဆံုး၍(၅)ဦးဒါဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
၁၉၈၈ခုနွစ္။ဒီဇင္ဘာ(၇)ရက္ေန့၌KIAတပ္ႏွင့္ရန္သူခလရ(၃၇)တပ္ခြဲရံုးနွင့္တပ္စု(၂)တို့ဆင္ကိုစခန္း တြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာရန္သူဘက္မွစခန္းမႈးဒုရဲအုပ္(၁)ဦး၊တပ္သား(၈)ဦးKIAမွလက္ရဖမ္းမိခဲ့ျပီး(၇)ဦး လက္နက္ခ်ခဲ့သည္။
စစ္ဗ်ဴဟာအမွတ္(၁)နယ္ေျမျဖစ္ေသာျမိဳ့သစ္၊ေဒၚဖုန္ယန္း၊နားလံု၊ဗန္းေမာ္၊လြယ္ဂ်ယ္၊မြန္ကာဘာ၊မန္စီ၊မဒယန္း၊ေရႊကူနယ္ေျမမ်ားတြင္ရန္သူခလရ(၈၇)၊(၄၇)နွင့္(၅၆)တပ္ရင္းတို့မွတပ္ခြဲ(၄)ခြဲစီ၊ခလရ(၃၆)နွင့္(၄၀)တို့မွတပ္ခြဲ(၅)ခြဲစီစုစုေပါင္းတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ခြဲ(၉)ခြဲမွKIAအားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ သည္။ထိုတိုက္ပြဲတြင္ရန္သူဘက္မွ(၅၄)ဦးက်ဆံုး၍(၁၄၈)ဦးဒါဏ္ရာရရွိခဲ့ျပီး(၇)လက္နက္ခ်ခဲ့သည္။
စစ္မဟာဗ်ဴဟာအမွတ္(၁)နယ္ေျမထဲမွာပဲ၁၉၈၈ခုနွစ္၊ႏို၀င္ဘာ(၄)ရက္ေန့မွႏို၀င္ဘာ(၁၆)ရက္ေန့ အထိဗန္းေမာ္အေရွ့ဘက္ျခမ္းရွိမိုးေမာက္ျမိဳ့နယ္ရင္ကြဲေတာင္တ၀ိုက္၌KIAႏွင့္ရန္သူခလရ-၁၈၊၄၇၊၅၆၊တပ္ရင္းတို့နံနက္(၆)နာရီခြဲတြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ေဒါဖုန္ယန္းKIAစခန္းကိုႏို၀င္ဘာ(၁၂)ရက္ေန့ တြင္ရန္သူမွသိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့သည္။
စစ္မဟာဗ်ဴဟာအမွတ္(၂)နယ္ေျမျဖစ္ေသာပါဂ်ိဳ၊နားေဖာ့၊ဖလပ္၊ခလားယန္း၊ကန္ေတာ္ယန္၊နားလံု နယ္မ်ားတြင္KIAတပ္ႏွင့္ရန္သူခလရ-၁၈၊၂၉၊တို့မွစုစုေပါင္းတပ္ခြဲတို့ျဖင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ထို တိုက္ပြဲတြင္ရန္သူ(၃)ဦးက်ဆံုးျပီး(၁)ဦးဒါဏ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
စစ္မဟာဗ်ဴဟာအမွတ္(၃)မွခ်ီေဗြ၊ေလာင္ဖန္း၊တငါ၊ေလာေခါင္၊ေဆာေလာ၊ေထာေဂါ၊ဆိုင္ေလာ္၊
၀ါေရွာင္စသည့္ေဒသမ်ားကိုဆင္ဘိုနယ္ေျမမ်ားမွရန္သူခလရ-၁၅၊၂၁၊၅၈၊၇၄၊တို့မွတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ ခြဲ(၈)ခြဲျဖင့္KIAအားထိုးစစ္ဆင္ရာရန္သူဘက္မွ၉၁၂)ဦးက်ဆံုးျပီး(၁၂)ဦးဒါဏ္ရာရရွိ၍(၄)ဦးKIAထံ လက္နက္ခ်အလင္း၀င္ခဲ့သည္။
အေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊လံုးထံု၊လံုးစန့္၊ေခ်ာင္း၀၊ေမာ္ဟန္၊ဆားေမွာ္၊နမၼတီး၊အက်ဲ၊ မိုးေကာင္း၊ကာမိုင္းေဒသမ်ားကိုခ်င္းသနက(၂)၊ခလရ(၂၇)၊(၃၈)၊၆၃၊၉၃၊၈၆၊၁၀၅၊တပ္ရင္းတို့မွစုစု ေပါင္းတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ခြဲ(၁၂)ခြဲႏွင့္KIAအားတိုက္ခိုက္စစ္ဆင္ခဲ့သည္။ထိုတိုက္ပြဲတြင္ရန္သူမွ(၁၂)ဦး က်ဆံုး၍(၁၃)ဒါဏ္ရာရရွိခဲ့ျပီး(၄)ဦးKIAထံလက္နက္ခ်ခဲ့သည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
က်ည္ေ၀ျဖိဳး

Tuesday, November 2, 2010

                ႏွင္းဆီေရာင္ေတာ္လွန္ေရးရုပ္ပံုလႊာအပိုင္း(၁၃)
၁၉၉၅ခုႏွစ္၊ေကအန္ယူ၊တပ္မဟာ(၂)၊အလယ္ပိုင္းအေျခခံေဒသထိုးေဖာက္ေရးအလုပ္အဖြဲ့တြင္တပ္စုမႈး တာဝန္ယူခဲ့သည္။အထူးေဒသအလုပ္အဖြဲ့၌ယူဂ်ီတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္စဥ္အတြင္း၄င္းႏွင့္အတူတပ္ရင္း(၆ဝ၁)မွရဲေဘာ္ညိဳထြန္းေအာင္ႏွင့္အတူအရပ္ဝတ္ျဖင့္လွည္းစခန္းရြာမွျပန္လာစဥ္ရန္သူခလရ(၂၃၂)(သို ့)(၃၄)မွကြၽဲ က်ေအာက္ရြာအထြက္ကြမ္းသီးၿခံ၌အသင့္ေစာင့္ၿပီးရန္သူမွေသနတ္ျဖင့္ခ်ိန္ရြယ္၍ရဲေဘာ္ရဲႏိုင္ႏွင့္ရဲေဘာ္ ညိဳထြန္းေအာင္တို့ႏွစ္ဦးအားလကိနက္ခ်ခိုင္းရာရဲေဘာ္ရဲႏိုင္မွရန္သူအားျပန္လည္ခုခံရန္အသင့္ပါလာေသာ ေနာက္လြယ္ပုလိုင္းထဲမွပစၥတိုအားထုတ္ယူစဥ္ရန္သူမွကာဘိုင္ေသနတ္ျဖင့္ထိုးခ်ိန္ပစ္လိုက္ရာရဲေဘာ္ရဲႏိုင္ မွာထိုေနရာမွာပင္က်ဆံုးသြားသည္။၄င္းႏွင့္အတူပါလာေသာရဲေဘာ္ညိဳထြန္းေအာင္မွာအရွင္ဖမ္းမိ၍-၃ဝ၊ ၈၊၁၉၉၅ေန့၊တြင္ရဲေဘာ္ညိဳထြန္းေအာင္ရန္သူ၏ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးခံရၿပီးေနာက္ရန္သူ၏ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံလိုက္ရသည္။
ရဲေဘာ္ေမာင္ဇြဲ
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္( )
တပ္ရင္း (၃ဝ၃)
တာဝန္- တိုက္ခိုက္ေရးရဲေဘာ္။
က်ဆံုးသည့္ရက္စြဲ- ၁၅၊ ၈၊ ၁၉၉၃။
၁၉၉၃ခုႏွစ္၊သံေတာင္ၿမိဳ့နယ္ေျမာက္ဘက္၊အထူးေဒသ(သို့)အေျခခံေဒသထိုးေဖာက္ေရးအလုပ္အဖြဲ့မ်ား လႈပ္ရွားရာတြင္ယခင္တပ္ရင္းမ်ား စုေပါင္းၿပီးအလုပ္အဖြဲ ့မ်ားအျဖစ္ အေျခခံေဒသထိုးေဖာက္တည္ေဆာက္ ေရးတြင္ ရဲေဘာ္ေမာင္ဇြဲမွာ(၃ဝ၃)တပ္ရင္းမွကယားတိုင္းရင္းသားရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။တပ္ရင္းမႈး ရဲေဘာ္ဒိုးဒိုး(ဝါ)ဒဲနစ္ဂြၽန္ဦးေဆာင္သည့္အလုပ္အဖြဲ ့တြင္ ေ၇ွ ့တန္းတိုက္ခိုက္ေရးတာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ ေနစဥ္အထူးေဒသအတြင္းေညာင္ပင္ေတာင္ရြာႏွင့္တပ္ေတာင္ရြာအၾကား၊ေတာင္ယာအေဟာင္းတြင္ေကအန္ ယူႏွင့္မိမိတို့အလုပ္အဖြဲ ့ပူးေပါင္းၿပီးရန္သူခလရ(၂၃၂)တို့ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၾကသည္။ထိုတိုက္ပြဲတြင္ရဲေဘာ္ ေမာင္ဇြဲ၏ဘယ္ဘက္ရင္အံုတည့္တည့္သို ့ေလးဆယ္မမလက္နက္ႀကီးအစထိ၍က်ဆံုးခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္ေမာင္ဇြဲ၏ အေလာင္းကိုခ်ဥ္ပေတာင္ရြာသစ္၊အရိုးေတာင္တြင္ျမဳတ္ႏွံခဲ့ရသည္။ရဲေဘာ္ေမာင္ဇြဲမွာတိုင္းရင္းသားကယား လူမ်ိဳးျဖစ္၍ရိုးေအးသည္။အမိန့္နာခံမႈအျပည့္ရွိသည္။
ရဲေဘာ္လဘန္(ဝါ)ေဇာ္လြင္ဦး
တပ္ရင္း- (၂၁ဝ) ေစာထစခန္း
တာဝန္- ဒုတိယ တပ္ရင္းမႈး
က်ဆံုးသည့္ရက္စြဲ- ၁၉၉၃ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ(၁၉)ရက္။
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္- ( )
၁၉၉၃ခုႏွစ္၊အေျခခံေဒသထိုးေဖာက္ေရးအလုပ္အဖြဲ့တြင္ဒုတပ္ရင္းမႈးတာဝန္ျဖင့္အထူးေဒသတြင္ပထမဦးဆံုး ထိုးေဖာက္ခဲ့သည္။ရဲေဘာ္လဘန္မွာထီပါဝီက်ိဳးတိုက္ပြဲ၊ေစာထတိုက္ပြဲ၊က်န္သည့္ကရင္ျပည္နယ္တပ္ေပါင္းစု တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ေဆးမႈးတာဝန္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊တပ္စိတ္မႈးတာဝန္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊တပ္ရင္းတြင္ဒုတပ္ရင္းမႈး တာဝန္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊အဆင့္ဆင့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။
၁၉၉၃ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာ(၁၉)ရက္ေန့တြင္အထူးေဒသ၌စစ္ေၾကာင္းမႈးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္တပ္ရင္းမႈး ရဲေဘာ္ဆန္းလင္းအားရန္သူမွဖမ္းမိစဥ္ ျပန္လည္ၿပီးရန္သူ့လက္တြင္းမွကယ္ထုတ္ရန္ရန္သူ့အားမိတ္သလင္ ေတာင္၌ေစာင့္၍ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားစဥ္၄င္း၏ေအေကစက္လတ္အားပိုက္ၿပီး ရန္သူအားတရစပ္ပစ္ခတ္စဥ္ ရန္သူ့ထံမွက်ည္ထိ၍ က်ဆံုးခဲ့သည္။ရဲေဘာ္လဘန္မွာတိုက္ခိုက္ေရးေကာင္းေသာရဲေဘာ္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ပါ သည္။ေတာင္ငူၿမိဳ့ဇာတိျဖစ္သည္။၁၉၈၈ခုႏွစ္ေတာင္ငူၿမိဳ့လူထုအံုၾကြမႈႀကီးတြင္ေက်ာင္းသားသပိတ္တိုက္ပြဲဝင္ ရဲေဘာ္တစ္ဦးအျဖစ္လည္းေကာင္းတက္ၾကြစြာဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သည္။၁၉၈၈ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလအတြင္း စစ္တပ္မွအာဏာသိမ္းၿပီးရက္ပိုင္းအတြင္းေတာင္ငူသပိတ္တပ္ႏွင့္အတူေတာစခိုခဲ့သည္။တပ္ရင္း(၂၁ဝ)စတင္ဖြဲ ့ စည္းစဥ္မွာလည္းပါဝင္ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ဤကဲ့သို့လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္းတပ္ဦး၏ေပး အပ္ေသာတာဝန္မ်ားကိုဦးလည္မသုန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ရဲေဘာ္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ရဲေဘာ္ႀကီးလဘန္၏ အေလာင္းအားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္းရဲေဘာ္မ်ားမွတိုက္ပြဲၾကားမွသယ္ေဆာင္လာၿပီး မိတ္သလင္ေတာင္၊ ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ျမဳတ္ႏွံထားခဲ့ရသည္။
ရဲေဘာ္ေက်ာ္စိုး(ခ)ေဇာ္လြင္
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္-
တပ္ရင္း-(၂၁ဝ)ေစာထစခန္း
တာဝန္- တပ္စိတ္မႈး
က်ဆံုးသည့္ရက္စြဲ-ဝ၁၊ ၁၁၊ ၁၉၉၆။
ရဲေဘာ္ေက်ာ္စိုး၏ဇာတိမွာပဲခူးတိုင္း၊ကညႊတ္ကြင္းၿမိဳ ့မွ ျဖစ္ပါသည္။ မိဘမ်ားမွာေတာင္သူလယ္သမားမ်ားျဖစ္ ၾကသည္။၁၉၈၈ခုႏွစ္၊တႏိုင္ငံလံုးအံုၾကြဆႏၵျပသည့္အေရးေတာ္ပံုတြင္ကညႊတ္ကြင္းၿမိဳ့မွတက္ၾကြေသာသပိတ္ ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။စက္တင္ဘာလအတြင္းစစ္တပ္မွႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုသိမ္းပိုက္ၿပီးရက္ပိုင္း အတြင္းကညႊတ္ကြင္းၿမိဳ့မွထြက္ခြာၿပီးအေရွ့ဘက္ေကအန္ယူ၊တပ္မဟာ(၃)ေဒသသို့ကညႊတ္ကြင္းသပိတ္ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္အတူထြက္ခြာလာၿပီးထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္၌အေျခစိုက္ထားေသာတပ္ရင္း(၂၁ဝ)ေစာထစခန္းမ တည္ေထာင္ရေသးခင္အတြင္းေကအန္ယူမွေပးေသာအေျခခံစစ္ပညာသင္တန္းကိုတက္ေရာက္ခဲ့သည္။တပ္ရင္း(၂၁ဝ)ေစာထစခန္းဖြဲ့စည္းခ်ိန္မွာလည္းရဲေဘာ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊တပ္စိတ္မႈးတာဝန္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ရြာတစ္ရြာျဖစ္ေသာေစာထရြာသို့ရန္သူမွတပ္အလံုးအရင္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေနခ်ိန္အတြင္းတပ္ရင္းမႈးရဲေဘာ္ဆန္းလင္းဦးေဆာင္ေသာတပ္ရင္း(၂၁ဝ)စစ္ေၾကာင္းတြင္ တိုက္ခိုက္ေရးတာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ထို့အျပင္ကရင္ျပည္နယ္ေကအန္ယူဌာနခ်ဳပ္ထီပါဝီက်ိဳး တိုက္ပြဲတြင္လည္းေကာင္း၊ဒီေအဘီတပ္ေပါင္းစုစစ္ေၾကာင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ေကအန္ယူ၊တပ္မဟာ(၂)၊ ဇရပ္ႀကီးစခန္းတိုက္ပြဲတြင္လည္းေကာင္း၊ပါဝင္ခဲ့သည္။
၁၉၉၆ခုႏွစ္၊အထူးေဒသသို့ထိုးေဖာက္ေရးတြင္အလုပ္အဖြဲ့ေခါင္းေဆာင္(ဒု)စစ္ေရးတာဝန္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲငယ္မ်ားတြင္ပါဝင္ခဲ့သည္။ထိုသို့တိုက္ခိုက္ေရးတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္အတြင္း ရဲေဘာ္ေအာင္ေက်ာ္ဦးေဆာင္ေသာအလုပ္အဖြဲ့တြင္စစ္ေတာင္းျမစ္ အေရွ့ဘက္ဝါးရံုလွဲရြာသို့စည္းရံုးေရးခရီး လွည့္လည္စဥ္အတြင္းရန္သူေလ့က်င့္ေရး(၅)၏အလစ္အငိုက္ခ်ံဳခို တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္တိုက္ပြဲတြင္က်ဆံုးခဲ့သည္။ရဲေဘာ္ေက်ာ္စိုး၏အေလာင္းကိုတိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္အတြင္းမသယ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါ။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာမွာရန္သူ၏နယ္ေျမအတြင္းစည္းတြင္ျဖစ္သည္ကတစ္ေၾကာင္းရန္သူ၏အင္အားအလံုး အရင္းျဖင့္ေျခမႈန္းစဥ္အအတြင္းမည္သို ့မွ်မသယ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပသါားပါမည္။
က်ည္ေ၀ျဖိဳး