Sunday, January 29, 2012

minthamee battalion 201 part two

ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံရေသာ သူလွ်ိဳမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေက်ာင္း သားတပ္မေတာ္ ဥကၠဌ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ (ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္)

ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံရေသာ သူလွ်ိဳမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေက်ာင္း သားတပ္မေတာ္ ဥကၠဌ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ (ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္)


ကခ်င္ျပည္နယ္ကို တလသြားေရာက္သြားခဲ့ျပီးေနာက္ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ၏ရက္စက္မွဳကို ယခင္က ထက္ပိုျပီး ခါးသီးမုန္းတီးမိပါသည္။ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ဖမ္းဆီးခံရသူတို ့၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား သက္ေသခံ ပစၥည္းမ်ားကို ဖတ္ရွဳခဲ့ရပါသည္။

အထူးသျဖင့္ နအဖ၏ အဓိက ဖိႏွိပ္ေရးယႏၱရားတခုျဖစ္ေသာအမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးဗ်ဴရိုတြင္အဓိက တာ၀န္ရွိပါသည္။  အတိုက္အခံအဖြဲ ့မ်ားအၾကားသပ္လွ်ိဳရန္၊အထင္အျမင္မွားေစရန္အတြက္ စနစ္တက် စီမံထားေသာအစီအမံမ်ားစီမံထားျပီးျဖစ္သည္။ နအဖသည္သတင္းေပးမ်ား ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳး စံုျဖင့္ အသံုးခ်ခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္သည္အဓိကပစ္မွတ္တခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူလွ်ိဳမ်ားကို ေရလိွဳင္း(water wave) စီမံကိန္းဟုအမည္ရေသာစစ္ဆင္ေရး ျဖင့္ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
-အဖြဲ ့အတြင္း တည္ျငိမ္မွဳပ်က္ျပားေစရန္
-ေထာက္ပံ့သည့္အုပ္စုႏွင့္ မဟာမိတ္အဖြဲ ့မ်ားအၾကား နားလည္မွဳလြဲမွားေစရန္
-စိတ္ဓာတ္က်ျပီး လက္နက္ခ်လာေစရန္
-အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုသုတ္သင္ရန္ ျဖစ္သည္။

အျပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ေန ့မွာအမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေနမည့္  ၁၉၉၂ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ျဖစ္သည္။  တခ်ိဳ ့အဖြဲ ့ မ်ားက အမ်ိဳးသားညီလာခံမတိုင္မွီ လက္နက္ခ်ရန္ႏွင့္ က်န္ရွိေသာ အဖြဲ ့မ်ားက အမ်ိဳးသား ညီလာခံအျပီး အေထြေထြလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ လက္နက္ခ်ရန္ျဖစ္သည္။

(သူလွ်ိဳအုပ္စု၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ၁၉၉၂ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပမည္ကို သိရွိၾကျပီးျဖစ္သည္။ ) အေထြေထြလြတ္ျငိမ္းခ်မး္သာခြင့္ျပီးေနာက္က်န္ရွိေသာ အဖြဲ ့မွာ စစ္တပ္၏ ေခ် မွဳန္းျခင္းကိုခံၾကရမည္ျဖစ္သည္။

သူလွ်ိဳ ၁၅ ဦးကို သုတ္သင္ခဲ့မွဳအေပၚလုပ္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးထပ္မံအျငင္းမပြားလိုေတာ့ပါ။ ဆံုးျဖတ္ ခ်ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီအေနျဖင့္မပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗဟိုေကာ္မတီ၏ကိုယ္စား က်ေနာ့္တြင္တာ၀န္ရွိပါသည္။ က်ေနာ္တို ့အေနျဖင့္က်န္ရွိသည့္ သူလွ်ိဳမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပဳ သေဘာေဆာင္ျပီးေျဖရွင္းလိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာကိုရွင္းလင္းလိုပါသည္။

လက္တေလာ ABSDF(Nothern)၊(KIO) တို ့ႏွင့္က်ေနာ္ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီးေအာက္ပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုခ်ခဲ့ပါ သည္။

၁။ ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္သည္ က်န္ရွိသည့္ သူလွ်ိဳမ်ားကို ေသဒဏ္ေပးေတာ့မည္မဟုတ္
၂။သေဘာထားေျပာင္းလဲ၍ က်ေနာ္တို ့၏လွဳပ္ရွားမွဳတြင္ပါ၀င္လိုသူမ်ားကို အဖြဲ ့၀င္အျဖစ္လက္ခံမည္။
၃။ အဖြဲ ့၀င္အျဖစ္ က်ေနာ္တို ့မွလက္မခံေသာသူမ်ားကို ၄င္းတို ့၏လံုျခံဳေရးႏွင့္ အနာဂတ္အ တြက္ ႏိုင္ငံတ ကာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားသို ့လႊဲေျပာင္းေပးသြားမည္။ ထို ့အတြက္  ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ဒီမို ကေရစီအစိုးမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ခ်ိန္ထိလက္ခံထားရန္ ေမတၱာရပ္ ခံပါသည္။

အကယ္၍ ျမန္မာျပည္ျပင္ပတြင္ ထိုသူလွ်ိဳမ်ားကို လက္ခံထားႏိုင္ရန္အေနအထားမရွိပါက တႏွစ္ထိန္း သိ္မ္းျပီးေနာက္ ၄င္းတို ့၏မိဘ(သို ့မဟုတ္)ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတို ့၏အာမခံခ်က္ျဖင့္ျပန္ လႊတ္ေပးမည္ျဖစ္ သည္။
 
 သူလွ်ိဳမ်ားကို ရန္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ဆက္ဆံရန္ သေဘာထားရွိေသာ္လည္း ၄င္း တို ့သည္ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္၏သားေကာင္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို ့လက္ခံသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ ့သည္ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳ ကိုေမွ်ာ္ရွဳပါသည္။ သူလွ်ိဳမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုဆက္လက္ထုတ္ျပန္သြားမည္။ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ မ်ားအေနျဖင့္ သူလွ်ိဳမ်ား၏အနာဂတ္ အေျခခ်ေနထိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္း၀ိုင္း၀န္းရွာေဖြေပးၾကရန္ က်ေနာ္တို ့အေနျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။


ေလးစားစြာျဖင့္
ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္  
ဥကၠဌ
ဗဟိုေကာ္မတီ
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး
(အဂၤလိပ္လိုထုတ္ျပန္တဲ့ေအာက္ကစာသားနဲ ့ယွဥ္တြဲဖတ္ေစလိုပါတယ္။ အမွားအယြင္းရွိရင္ျပင္ဆင္ေပးပါ။)

The 2011 State of the Union Address

ကိုထိန္လင္းႏွင့္RFAေျမာက္ပိုင္ကိစၥဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။


http://www.rfa.org/burmese/news/absdf-north-01282012120959.html/b0128nwa9.mp3
ကိုထိန္လင္းႏွင့္RFAေျမာက္ပိုင္ကိစၥဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။
BBC Interviewed with Author Ko Maung Maung by Ko Htike 1

Wednesday, January 18, 2012

ABSDF လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ဆႏၵရွိ

ABSDF လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ဆႏၵရွိ

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။        ။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF က ျမန္မာအစိုးရ
ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း အဂၤါေန႔က အေၾကာင္းျပန္ၾကားလိုက္ၿပီဟု အဖြဲ႔ေျပာခြင့္ရသူ ဒုဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးဝင္း က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ေသာင္းကိုယ္စား ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးေဟာင္း
ေစာခင္စိုး လက္မွတ္ထိုး၍ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေပးပို႔သည့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္စြဲပါ ကမ္းလွမ္းစာကို အေၾကာင္းျပန္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေစာခင္စိုး၏ စာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲဝိုင္းတြင္ ‘တန္းတူညီတူ’ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိၿပီး မိမိတို႔ဘက္မွ သေဘာဆႏၵကို ျပန္ၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ဳိး၀င္း က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြကို တန္းတူညီတူ အေျဖရွာႏိုင္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကလည္းပဲ ဆႏၵရွိတယ္ဆိုတာကို အဓိကပါ။ တရားဝင္စာနဲ႔ေတာ့ မေန႔ကပဲ က်ေနာ္တို႔ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကေနတဆင့္ အေၾကာင္းျပန္ လိုက္ပါၿပီ” ဟု ေျပာသည္။

ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ေခၚ) ABSDF အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး စသည့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႀကိဳးပမ္းေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စာအတြင္း၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေတြ႔ဆံုမည့္ ေနရာႏွင့္ပတ္သက္၍မူ “က်ေနာ္တို႔ေရြးခ်ယ္မႈအတိုင္း သူတို႔လက္ခံ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သေဘာထားကေတာ့ သူတို႔ အၾကမ္းမ်ဥ္း မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ ဒီကိစၥ ေတြကို က်ေနာ္တို႔ ဘာမွ မေဆြးေႏြးရေသး ပါဘူး” ဟု ဦးမ်ဳိးဝင္း က ေျပာသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔ ၅ ခုႏွင့္ အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တျပည္လံုးအတိုင္းအတာ အပစ္ရပ္ကာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ရမည္ဟု အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ အေတြ႔အႀကံဳကို အေျခခံ၍ သံုးသပ္ထားေၾကာင္း ဦးမ်ဳိးဝင္းက ေျပာသည္။

ABSDF ၏ တပ္ရင္း ၉ ရင္းအနက္ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ သေဘာတူၿပီးျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး KNU နယ္ေျမအတြင္းႏွင့္ ကရင္နီ၊ မြန္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္စပ္တို႔တြင္ အေျခခံ လႈပ္ရွားေနၾက
ျခင္း ျဖစ္သည္။

KNU ႏွင့္ စစ္ေရးပူးေပါင္းလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုမူ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည္ဟု KNU ႏွင့္ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ဆက္ဆံေရးအေပၚအေျခခံ၍ ABSDF က ယံုၾကည္သည္ဟု ဆိုသည္။

KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ကမူ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ေဆြးေႏြးရန္က်န္ရွိေသးသည္ဟု ေျပာသည္။

“တျပည္လံုး အတိုင္းအတာ အပစ္ရပ္ေရးရမွ ေျပလည္မွာေပါ့ေလ။ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးစရာ အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္။ (ABSDF နဲ႔) ေလာေလာဆယ္ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားတာ ရွိေသးတာေပါ့။ မဟာမိတ္က႑မွာ ျပန္ေဆြးေႏြးရမွာေပါ့” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္မည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD သဘာပတိအဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းတင္က အစိုးရ
ႏွင့္ ABSDF အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမည္ကို ႀကိဳဆိုလိုက္သည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ABSDF ၏ အခန္းက႑သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ အေရးပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႔အတြင္း အေက်အလည္ သေဘာတူရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု သံုးသပ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားကိုလည္း သတိရွိရန္ လိုသည္ဟု ေထာက္ျပသည္။

“ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ သမၼတက ထိုးစစ္ေတြရပ္ပါလို႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ညႊန္ၾကားတယ္။ ထိုးစစ္ေတြ က ထိုးေနတုန္းပဲ။ သံုးဘက္ ရွိတယ္ဗ်။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အကုန္ အစံု၊ တဘက္က အစိုးရ သူတို႔ survival အရ၊ သူတို႔လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုအပ္ၿပီဆိုတာ သိတယ္။ တဘက္က အစိုးရ စကားေတာင္မွ နားမေထာင္ဘဲနဲ႔ ဒီေန႔အထိ ထိုးစစ္ ေတြ လုပ္ေနတဲ့ စစ္တပ္ရွိတယ္” ဟု ဦးဝင္းတင္က မဇၥ်ိမကို
ေျပာသည္။

၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအံုၾကြမႈၾကီးမွ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ABSDF အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္အတြက္ မိမိအဖြဲ႔တြင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ေက်ာင္းသားလူထု၏ သေဘာထား အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူသြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (မကဒတ)

All Burma Students’ Democratic Front-ABSDF

absdf

မွတ္ခ်က္။ ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ကမဒတ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြင္း သူလွ်ဴိမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ၁၉၉၁ ခုတြင္
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အမႈမွန္ေပၚေရး လက္ရွိ မကဒတက ဗဟိုေကာ္မတီက အလုပ္အဖြဲ႔တခု ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္
ေနသည္။

Monday, January 16, 2012

Song for ABFSU & 88 GN

To ABSDF Suggestion for Civel Peace Offering

To ABSDF Suggestion for Civel Peace  Offering

Sunday, January 15, 2012

Absdf-cm-ko Than Che Interview (Civel Peace)

Absdf-cm-ko Than Che Interview (Civel Peace)

အာရုံတည္ရာ

အာရုံတည္ရာ
 
ငရဲနံရံတစ္ခ်ဳိ ့က်ဳိးေၾက ခ်စ္သူတစ္စုပ်ံသန္း
အဲ့ဒီ မိုးေျမသိမ့္္ခါ တိုက္ငွက္ေတာင္ပံခတ္သံ
အဲ့ဒါ ေသြးသားအရုိးထဲက ေလဆန္က်ဴးရင့္ခ်က္
တိတ္ဆိတ္ဆြံ ့အတဲဲ့ အေ၀းအိပ္မက္ေတြ ရွင္ျပန္ႏိုးထ
အေမ့မ်က္ရည္အိမ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ဖူးပြင့္သင္းေ၀
အဓမၼ ေျခြခ်ခံသားေတြအတြက္ အမွ်ေ၀ခက္ အံၾကိတ္ေနသတဲ့့ ၊
 
ရန္ငါ မိတ္ဖြဲ ့့ေမွာ္အဆိပ္ျပဳံးေအာက္ အတိတ္တေစၦအက
ေတာေထာင္ ျမိဳ ့ျပ ေက်းလက္ႏွလုံးသား ပြက္ဆူပြင့္အန္
ေျမာက္ေတာင္ ေရွ ့ေနာက္ ေသြးအရိပ္္ၾကြင္းမ်ား ရုန္းကန္ထၾကြ
အို - ႏိုင္ငံေတာ္လမ္းေတြ ရွဳိက္ငင္ငိုေၾကြး အေမ့ခံ ဒ႑ာရီ မျဖစ္ခဲဲ့ ။
 
နရသိန္ျပန္ ယုံၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားေတြ အိုးေ၀ေတးသံ
ပက္ၾကားအက္္အနာဂတ္ရင္ထဲ ရဲရဲစီးဆင္း ေျမသစ္လႊမ္းေစ
ေဟာ့ဒီ ႏွင္းရိုင္အေနာက္မဲဇာမွာ ရုပ္ဇရာေဖ်ာ့ေလ်ာ့့ႏြမ္း စိတ္အေမာဒဏ္ပိ
ရင္ခြင္ငတ္မိသားေတြ ခႏၶာလွပ္လွပ္ စြဲကပ္သေရြ ့ အေၾကြးေခ်ၾကရင္း
အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ မကၽြတ္ မလြတ္ စြဲရစ္ေႏွာင္ဖြဲ ့ တိုက္ဘက္ေကာင္းကို ၾကိဳေနၾကရဲ့ ၊၊
 
ေဒါင္းနီ
၀၁-၁၃-၁၂
( ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ယုံၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသား
  ႏိုင္ငံေရးသမားအေပါင္းအား ေလးစားစြာျဖင့္ ဂုဏ္ယူၾကိဳဆိုလွ်က္ ---)

Friday, January 13, 2012

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လႊတ္ေပးတဲ့ စာရင္း

ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ္ အခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လႊတ္ေပးတဲ့ စာရင္းကို အက်ဥ္းေထာင္ အလုိက္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လႊတ္ေပးတဲ့ စာရင္းကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေဖာ္ျပပါ့မယ္ခင္ဗ်ား....။

ကေလးေထာင္

(၁) ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္ (ရွမ္းအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္)
(၂) ကိုမ်ိဳး​ေအာင္နိုင္၊
(၃) ဦး​တင္ယု
(၄)​ ဦး​ေက်ာ္​ေအာင္၊
(၅) ဦး​ေက်ာ္​ေက်ာ္
(၆) ကိုစိုး​ရာဇာျဖဴ၊
(၇) ကို​ေဝၿဖိဳး
(၈) ကိုမင္း​မင္း​ထြန္း​
(၉) ကိုနိုင္လင္း​
(၁၀)​ ကို​ေဌး​ေအာင္
(၁၁)​ ကို​ေနလင္း​ေအာင္

ေကာ့ေသာင္းေထာင္
(၁) ကိုျပဳးံခ်ိဳ (၈၈ မ်ဳိးဆက္)
(၂) ကိုမ်ဳိးမင္း
(၃) ကိုေဇာ္မင္းေလး
(၄) ကိုေအာင္မ်ိဳးမင္းပိုင္

ေက်ာက္ျဖဴေထာင္
(၁) စိုင္းလွေအာင္ (ရွမ္းအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္)
(၂) ကို၀င္းေမာ္ (ခ)ေမာ္ၾကီး
(၃) ေရႊေမာင္(ခ)ဆံရွည္
(၄) ျဖိဳးေမာင္ေမာင္စိုး(ခ)ျဖိဳးၾကီး
(၅) ေဇာ္မင္း(ခ)ေဘာင္းေဘာင္း
(၆) ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္(ခ)ေဘာၾကီး
(၇) မ်ိဳးမင္း
(၈) ကရင္ေလး
(၉) တင္ေအာင္စိုး(ခ) စိုးစိုး
(၁၀) ခင္ေမာင္ေအး
(၁၁) စိုးညြန္႔ (စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္း)
(၁၂) ေမာင္ေမာင္ႏိုင္ (စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္း)
(၁၃) ေ၀ထြန္းဦး (စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္း)


က်ဳိင္းတံုေထာင္
(၁)ကိုသိန္းေဇာ္
(၂) ကိုညီညီေဇာ္
(၃) ကိုညြန္႔ဟန္

ကသာေထာင္

(၁) မလွလွ၀င္း

ဘားအံေထာင္
(၁) ေနဘုန္းလတ္ (ခ) ေနမ်ဳိးေက်ာ္
(၂) ညဏ္လင္း
(၃) သန္႔စင္ေအာင္
(၄) ေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္
(၅) နႏၵစစ္ေအာင္
(၆) ျပည့္ျဖိဳးေအာင္
(၇) ဦးညီပု (၁၉၉၀ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)

ေတာင္ငူေထာင္
(၁) ဦးခြန္ထြန္းဦး (ရွမ္းအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္)
(၂) ဦးေဇာ္ေဇာ္မင္း (ကိုဒီၿငိမ္းလင္း ဖခင္)
(၃) ဦး၀တုတ္
(၄) ဘီဘီဇီၿငိမ္း
(၅) ဦးသန္းထိုက္ေအာင္
(၆) ကိုရဲေက်ာ္သူ
(၇) ကိုမ်ဳိးေအာင္
(၈) ၿဖိဳးေဇာ္လတ္
(၉) ေဒၚေနာ္လႇ
(၁၀) ေဒၚေနာ္ေဆး
(၁၁) ဦး၀င္းကို(NKD)
(၁၂) ဗိုလ္ၾကီးထိန္၀င္း (စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္း)
(၁၃) ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း (စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္း)
(၁၄) ဗိုလ္မွဴးၾကီး၀င္းျမင္႔ (စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္း)

ေတာင္ၾကီးေထာင္
(၁) ကိုဂ်င္မီ (၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္)
(၂) ကိုျမေအး (၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္)
(၃) ကိုေဇာ္သက္ေထြး
(၄) ကိုေက်ာ္ကိုကို
(၅) ကိုေဇာ္မင္းဦး
(၆) ကိုေဇာ္၀င္း
(၇) ကိုေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္
(၈) သူရစိုး
(၉) မန္းေဇာ္ေထြး
(၁၀) ကိုေမာင္ကံ

လားရိႈးေထာင္
(၁) ကိုမင္းေဇယ်ာ
(၂) ကိုမင္းဟန္
(၃) မဟန္နီဦး
(၄)ကိုဇာနည္ေအာင္
(၅)ကိုႏိုင္ဦး(ခ) ဦးနႏၵ၀ံသ(ျမင္းျခံစြန္းလြန္း)
(၆) ဦးျမင့္ႏိုင္
(၇) ကိုေအာင္သန္းျမင့္(ခ) မဂၢင္ဆရာေတာ္ ဥဴးကၠႏၵက၊
(၈)ကိုေငြစိုးလင္း (ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္)
(၉) ကိုမင္းထြန္း
(၁၀)ကိုျမတ္လင္းထြဋ္

ဘူးသီးေတာင္ေထာင္
(၁) ကိုေဌးၾကြယ္ (၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္)
(၂) ကိုစည္သူေမာင္
(၃) ကိုသန္႔စင္မ်ိဳး
(၄) ကိုေအာင္ေဇာ္ဦး
(၅) ကိုေက်ာ္၀င္းဆန္း
(၆) ေမာင္ေမာင္လတ္
(၇) ဦးျပည္ေက်ာ္
(၈) ေက်ာ္မင္း
(၉) ကို၀ဏၰပံသ
(၁၀) ကိုထြန္းညိဳ
(၁၁) စိုင္းထြန္းညြန္႔ (ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္)

စစ္ေတြေထာင္
(၁) ေဒါက္တာသက္လြင္
(၂) ကိုသန္းတင္(ခ)ကိုၾကီးသန္း
(၃) ျပည့္ျဖိဳးလိႈင္
(၄) ေအာင္ေအာင္ေက်ာ္(ဧရာဝတီ)
(၅) ေဇယ်ာဦး(ဧရာဝတီ)
(၆) ဦးပုရစ္
(၇) ေက်ာ္ဇင္၀င္း
(၈) ေဒါပံုေနေန

ပခုကၠဴေထာင္

(၁) ကုိစုိင္းညီညီမုိး

ျမစ္ၾကီးနားေထာင္
(၁) သီဟသက္ဇင္
(၂) ေက်ာ္၀င္း
(၃) ၾကည္စိုး
(၄) ေဇယ်ာေအာင္
(၅) မ်ဳိးမင္းသန္း
(၆) ဦး၀ီရသူ

မံုရြာေထာင္
(၁) ဒီၿငိမ္းလင္း
(၂) ဦးလွေထြး(ခ) ဦး၀ိလာသကၠ
(၃) လာရန္းကၽြရ္
(၄) ကိုကိုႏိုင္(ခ) စူးရွ
(၅) ႏိုဘယ္လ္ေအး


ေျမာင္းျမေထာင္
(၁) ဦးဂမၻီရ
(၂) ကိုကံျမင့္
(၃) ကပ္လန္ခြ
(၄) စႏၵာမင္း

ျမင္းၿခံေထာင္
(၁) မသက္သက္ေအာင္

ၿမိတ္ေထာင္
(၁) ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေထြး (ခ) မာကီး (၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား)
(၂) ကုိေက်ာ္စြာဝင္း

မိုင္းဆတ္ေထာင္
(၁) ကိုကိုႀကီး (၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္)
(၂) ကရင္ေလး ေစာေနထူး

ေရႊဘိုေထာင္
(၁) ကိုသက္ေဇာ္
(၂) မီးမီး (ခ) သင္းသင္းေအး

ဟသၤာတေထာင္
(၁) ကိုစည္သူေဇယ်
(၂) ကိုဟန္ေဇာ္ထြန္း
(၃) ဦးကိုကိုေလး
(၄) ဦးေကလာသ


ဗန္းေမာ္ေထာင္
(၁) ဦးဘျမင့္ (အန္အယ္ဒီ အလံုၿမိဳ႕နယ္)
(၂) ေဒၚမာမာဦး (၈၈ မ်ိဳးဆက္)
(၃) ကိုေက်ာ္စြာေ႒း
(၄) ေဒါက္တာ၀င့္သူ
(၅) ကိုပ႑ိတ္ထြန္း

ပုသိမ္ေထာင္
(၁) ကိုေဇာ္လတ္ (ဘီလူးကြ်န္း)
(၂) ကိုသန္းထြဋ္ေအး (ေတာင္ဥကၠလာ)
(၃) ကမ္ခန္႕ခြာ(ရန္ကုန္)
(၄) မခိုင္မာစိုး (ၿဖဴးၿမိဳ႕)

ျပည္ေထာင္

(၁) ဇာလီထြန္း
(၂) ေ၀ၿဖိဳး
(၃) ျပည့္ၿဖိဳးေမာင္

ပူတာအိုေထာင္
(၁) ေဒၚဝင္း​ျမျမ
(၂) ကိုေအာင္သူ (၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္)အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၂ ေယာက္

ပဲခူးေထာင္
(၁) ကိုျဖဴေဖြး (GW)

သရက္ေထာင္
(၁) ကုိမင္းကုိႏုိင္ (၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္)
(၂) မင္းေခါင္ထြဋ္
(၃) တင္ထြဋ္ပုိင္
(၄) မင္းသိန္းထြန္း
(၅) သူရေအာင္
(၆) ကုိကုိလႈိင္
(၇) ေဂ်ာ္လီထြန္း
(၈) ေတာ္မီထြန္း
- ၉ ဦးလႊတ္၊ ၉ ဦးက်န္

သံတဲြေထာင္
(၁) ကိုသန္းႏိုင္ (မဂၤလာဒံု အန္အယ္လ္ဒီ)

သာယာ၀တီေထာင္
(၁) မနီလာသိန္း
(၂) မၾကည္ၾကည္၀ါ
(၃) ဘုိဘုိ
(၄) ဦးရဲၿမင့္
(၅) လြင္မုိးၿမင့္
(၆) ေအာင္သန္း(ေခၚ)ေအာင္မုိး
(၇) ခင္လႈိင္(ခ)ဖုိးေဆာင္း
(၈) ေက်ာ္ေအာင္
(၉) ၀င္းထုိက္(ခ)ဦးရာဇဓမၼ
(၁၀) ဆရာရဲ

အင္းစိန္ေထာင္
(၁) ဦးခိုင္ေမာင္ရီ - ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္( အလံု )
(၂) မသႏၱာ
(၃) ခင္ခင္ႏု
(၄) ေ၀ေ၀ႏု
(၅) မေအးခ်မ္း
(၆) ကိုထင္ေက်ာ္
(၇) ဦးေအာင္သိန္း (အန္အယ္လ္ဒီ လူမႈေထာက္ကူ)
(၈) ဇြဲေန၀င္း (အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္းေျမး)
(၉) ေအးေန၀င္း (အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္းေျမး)

အိုးဘိုေထာင္ (မႏၱေလး)
(၁) ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးဇနိတ
(၂) ဆရာေတာ္ ဦးသီဟ
(၃) ေက်ာက္သေဘၤာမွ ဆရာေတာ္ ဦးဆန္ႏၵိမာ
(၄) ေရႊေပါက္ပင္မွ ဆရာေတာ္ ဦးေခမာ
(၅) ကိုလွမ်ိဳးေနာင္ (၈၈မ်ိဳးဆက္)
(၆) မတင္မာေဆြ
(၇) ကိုေအာင္ကိုလြင္
(၈) ကိုမင္းသူ
(၉) ကိုဝင္းၾကည္

အက်ယ္ခ်ဳပ္
(၁) ဦးခင္ညြန္႔ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း)
(၂) ဦးျမင့္ေဇာ္ (ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း)

96 Student - Nyan Tun Lin Interview

96 Student - Nyan Tun Lin Interview

88 Ko Aung Thu Interview

88 Ko Aung Thu Interview

ရွမ္းတိုင္းရင္သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္ဦးစိုင္းညႊန္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။

ဗသကမ်ားအဖြဲ့ခ်ဳပ္ကိုေက်ာ္ကိုကိုႏွင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။

ဘေလာ္ဂါေနဘုန္လတ္ႏွင္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။

ကိုမင္းကိုႏိုင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္ခ်က္။

အရွင္ဂမၻီရႏွင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္ခ်က္။

ကိုျပံုးခ်ိဳႏွင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္ခ်က္။

ကိုကိုၾကီးနဲ့ဆက္သြယ္ေမးျမန္ခ်က္။

Thursday, January 12, 2012

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ABSDF ကို အစိုးရကမ္းလွမ္း

Friday, January 13, 2012

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ABSDF ကို အစိုးရကမ္းလွမ္း

ဘီဘီစီ၊ ၁၂ ရက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၂

ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖို႔ အစိုးရဘက္က ကမ္းလွမ္းခဲ့တယ္လို႔ ABSDF ဒုဥကၠဌ ကိုမ်ိုးဝင္းက ဘီဘီစီကိုေျပာပါတယ္။ အစိုးရဘက္ကေန စာအား၊ နႈတ္အားျဖင့္ ABSDF ကို ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိေနျပီ ဆိုတာကို၊ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးကို အသိေပးလိုပါေၾကာင္း ကိုမ်ိဳးဝင္းက ေျပာပါ တယ္။နိုင္ငံတကာမွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ လူငယ္ထု၊ ေက်ာင္းသားထု အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳ ေဖၚေဆာင္နိုင္ဖို႔ ့ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

အခုလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျပည္သူလူထုရဲ့ ဆႏၵသေဘာထားေတြျဖစ္တဲ့ နိုင္ငံေရး အက်ဉ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးကိစၥ၊ တျပည္လံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ေရးကိစၥ၊ မတရားတဲ့ ဥပေဒေတြ ျပင္ဆင္နိုင္ေရးနဲ့ ျပည္သူလူထု လက္မခံနိုင္တဲ့ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥတို႔ကို ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ KNU အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ့ အစိုးရအျကား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ေရးဟာလည္း နိုင္ငံေရး ျပႆနာကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာနိုင္ဖို႕ အတြက္ အစျပဳတဲ့ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ တခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သူကေျပာပါတယ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး တခုတည္းနဲ႔ နိုင္ငံေရး ျပႆနာေတြ ေျပလည္သြားမွာ မဟုတ္ေၾကာင္းနဲ့၊ တဖြဲ႔ခ်င္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကေန တျပည္လံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္ရပ္စဲဖို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အားလံုးကလည္း ဆက္လက္ ျကိုးပမ္းလိမ့္မယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေျကာင္း သူကေျပာပါတယ္။

KNU နဲ႔ ABSDF တို႔ဟာ နွစ္ေပါင္း ၂၃ နွစ္ေက်ာ္ အတူလက္တြဲ လႈပ္ရွားလာတာျဖစ္လို႔၊ အခုလို KNU က အစိုးရနဲ႔ အပစ္ရပ္ေရး သေဘာတူလိုက္တာေၾကာင့္ ABSDF အေပၚ ႀကီးမားတဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ မရွိနိုင္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

က်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားစာရင္း


၁-ကိုမင္းကိုႏိုင္၊
၂-ဦးခင္ညႊန္
၃-ဦးကိုကုိႀကီး
၄-၊ဦးခြန္ထြန္းဦး
၅-ကိုေဌးႀကြယ္
၆-ဘန္ဒိတ္ထြန္း
၇-ဦးဂမီရ
၈-မမီးမီး
၉-မနီလာသိန္း
၁၀-ကိုဥာဏ္လင္း
၁၁-မသက္သက္ေအာင္
၁၂-ကိုေဇာ္ေဇာ္မင္း
၁၃-အံဖြယ္ေက်ာ္
၁၄-၊ေဒါက္တာတင္မင္းထြဠ္
၁၅-မင္းေဇယ်ာ
၁၆-ကုိျမေအး
၁၇-ကိုေဂ်မီ
၁၈-ကိုမ်ိဳးေအာင္ႏိုင္
၁၉-ကိုသန္းတင္
၂၀-ကိုလွမ်ိဳးေနာင္
၂၁-ကိုသက္ေဇာ္
၂၂- ကိုၿပံဳးခ်ုိဳ
၂၃-ကိုေဇာ္သက္ေထြး
၁၄-မစႏာမင္း
၁၅- ဦးညီပု


လြတ္ၿငိမ္း ၆၅၁ ဦးထဲမွာ ႏိုင္/က်ဥ္း အမ်ားစု ပါမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾက

လြတ္ၿငိမ္း ၆၅၁ ဦးထဲမွာ ႏိုင္/က်ဥ္း အမ်ားစု ပါမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾက
ကိုေပါက္ | ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၅၉ မိနစ္
အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ သမၼတ၏ “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္” ေၾကညာခ်က္အရ ေသာၾကာေန႔တြင္ လြတ္ေျမာက္ လာမည့္ အက်ဥ္းသား/ အက်ဥ္းသူ ၆၅၁ ဦးထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အမ်ားစု လြတ္ေျမာက္လာမည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက ယူဆၾကသည္။

“က်ေနာ့္ထင္ျမင္ခ်က္ ေျပာရရင္ အခုလႊတ္တာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေတာ္ေတာ္အမ်ားစုပါမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ထားတယ္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ၄၀၁ ဆိုတာကေတာ့ ပုဒ္မခြဲ ၁ နဲ႔ ၂ ရွိတယ္။ ၁ ကေတာ့ အၿပီးအပိုင္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ေပးလိုက္တာ။ အဲလိုေျပာတဲ့ အတိုင္းဆို အဲလိုပဲ ယူဆတယ္။ (NLD ျပဳစုစာရင္းနဲ႔) တရာေလာက္
ေတာ့ ကြာတာေပါ့။ နီးစပ္တယ္လို႔ ေျပာရရင္ ရပါတယ္” ဟု NLD ေျပာခြင့္ရ ဦးဉာဏ္ဝင္း က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ၾကာသပေတး ညေနပိုင္းက အစိုးရပိုင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနမွ ထုတ္လႊင့္ေၾကညာသြားေသာ “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္” တြင္ “အက်ဥ္းသား အက်ဥ္းသူ ၆၅၁ ဦးအား ၿပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒ ၄၀၁ ပုဒ္မခြဲ ၁ အရ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ျပဳၿခင္း” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

သမၼတအေနျဖင့္ အဆိုပါ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ “ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္
ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အားလုံး ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္ ရရွိေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္း” စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳလိုက္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္တဦး ျဖစ္သည့္ မႏု ကယူဆသည္။

“က်မတို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါမယ္လို႔ေတာ့ ထင္တယ္။ စာရင္းက ေသခ်ာ မထြက္လာေသးဘူး။
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမ်ားစု လြတ္လာမယ္လို႔ ထင္တယ္” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ျခင္းေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ အက်ဥ္းသား ၁၄၀၀
ေက်ာ္ထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၄ ဦး ပါဝင္ခဲ့သည္။